1.: Část 1: Kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení


Tabulka 6.1

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

Kód

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

Třída nebezpečnosti

Kategorie nebezpečnosti

Podmínky použití

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

v případě potřeby

 

Spotřební výrobky

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

v případě potřeby

 

Spotřební výrobky

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

v případě potřeby

 

Spotřební výrobky


Tabulka 6.2

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

Kód

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

Třída nebezpečnosti

Kategorie nebezpečnosti

Podmínky použití

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny

 

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

▼M12

P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů) (oddíl 2.2)

A, B

(chemicky nestálé plyny)

 

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

 

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

 

▼M7

P210

►C3  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. ◄

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Hořlavé plyny (oddíl 2.2)

1, 2

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

▼M4

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2

 

▼M12

P220

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

 

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

▼M12 —————

▼M12

P222

Zabraňte styku se vzduchem.

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

—  Pokud se zdůraznění standardní věty o nebezpečnosti považuje za nezbytné

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

P223

Zabraňte styku s vodou.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2

—  Pokud se zdůraznění standardní věty o nebezpečnosti považuje za nezbytné

P230

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

—  Pro látky a směsi, které jsou ve zvlhčeném stavu, zředěné, rozpuštěné nebo znecitlivěné flegmatizátorem, aby se snížily nebo potlačily jejich výbušné vlastnosti (znecitlivělé výbušniny)

… Vhodný materiál uvede výrobce/dodavatel.

P231

Manipulace a skladování pod inertním plynem /…

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

… Pokud není „inertní plyn“ vhodný, uvede výrobce/dodavatel příslušnou kapalinu nebo plyn.

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

—  Pokud látka nebo směs snadno reaguje se vzdušnou vlhkostí.

… Pokud není „inertní plyn“ vhodný, uvede výrobce/dodavatel příslušnou kapalinu nebo plyn.

▼B

P232

Chraňte před vlhkem.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

 

▼M12

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud je kapalina těkavá a může způsobit vznik výbušného prostředí

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

 

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

 

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3

—  Pokud je chemická látka těkavá a může způsobit vznik nebezpečného prostředí

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotické účinky (oddíl 3.8)

3

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Korozivní pro kovy (oddíl 2.16)

1

P235

Uchovávejte v chladu.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pro hořlavé kapaliny kategorie 1 a ostatní hořlavé kapaliny, které jsou těkavé a mohou způsobit vznik výbušného prostředí

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P411

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1,2

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P413

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P411

P240

Uzemněte a pospojujte obal a odběrové zařízení.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

—  Je-li výbušnina elektrostaticky citlivá

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud je kapalina těkavá a může způsobit vznik výbušného prostředí

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

—  Je-li tuhá látka elektrostaticky citlivá

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

—  Pokud jsou elektrostaticky citlivé a mohou vést ke vzniku výbušného prostředí

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

P241

Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

— Pokud je kapalina těkavá a může způsobit vznik výbušného prostředí.

— Text v hranatých závorkách se může příslušným způsobem použít, pokud je nezbytné specifikovat konkrétní elektrické, ventilační, osvětlovací nebo jiné zařízení.

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

— V případě, že se objeví mračna prachu.

— Text v hranatých závorkách se může příslušným způsobem použít, pokud je nezbytné specifikovat konkrétní elektrické, ventilační, osvětlovací nebo jiné zařízení.

P242

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud je kapalina těkavá a může způsobit vznik výbušného prostředí a pokud je minimální zápalná energie velmi nízká. (To se vztahuje na látky a směsi, které mají zápalnou energii <0,1 mJ, např. sirouhlík).

P243

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud je kapalina těkavá a může způsobit vznik výbušného prostředí.

▼M4

P244

Udržujte ventily a příslušenství bez oleje a maziva.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

 

▼M12

P250

Nevystavujte obrušování/nárazům/tření …

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

—  Je-li výbušnina mechanicky citlivá

… Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce/dodavatel.

▼M4

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

 

▼B

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

Příslušné podmínky uvede výrobce/dodavatel.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (oddíl 3.9)

1, 2

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

— Specifikujte nevdechujte prach nebo mlhu.

— Mohou-li se při používání objevit částice prachu nebo mlhy, které lze vdechnout.

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

▼M12

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3, 4

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P260.

Příslušné podmínky uvede výrobce/dodavatel.

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotické účinky (oddíl 3.8)

3

▼B

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2

 

▼M12

P263

Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

 

▼B

P264

Po manipulaci důkladně omyjte…

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/dodavatel.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (oddíl 3.9)

1

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (oddíl 3.9)

1

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

▼M2

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

 

▼B

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Nebezpečný pro vodní prostřední – akutně (oddíl 4.1)

1

— Nejedná-li se o zamýšlené použití.

►M2  Nebezpečný pro vodní prostřední – dlouhodobé (oddíl 4.1) ◄

1, 2, 3, 4

▼M2 —————

▼M12

P280

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Vhodný druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1, 2

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

—  Specifikujte ochranné rukavice/oděv.

Ve vhodných případech výrobce/dodavatel blíže specifikuje druh vybavení.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

—  Specifické ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.

Ve vhodných případech výrobce/dodavatel blíže specifikuje druh vybavení.

 

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

—  Specifikujte ochranné rukavice.

Ve vhodných případech výrobce/dodavatel blíže specifikuje druh vybavení.

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Vážné poškození očí (oddíl 3.3)

1

—  Specifikujte ochranné brýle/obličejový štít.

Ve vhodných případech výrobce/dodavatel blíže specifikuje druh vybavení.

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

 

 

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Vhodný druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

 

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

 

 

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

▼M4 —————

▼M12

P282

Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, anebo ochranné brýle.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Zchlazený zkapalněný plyn

 

P283

Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

 

P284

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

—  Text v hranatých závorkách se může použít, pokud se u chemické látky při použití doplňují dodatečné informace vysvětlující, jaký typ větrání by byl vhodný pro bezpečné použití.

Vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

▼M4 —————

▼M12

P231 + P232

Manipulace a skladování pod inertním plynem /…

Chraňte před vlhkem.

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

… Pokud není „inertní plyn“ vhodný, uvede výrobce/dodavatel příslušnou kapalinu nebo plyn.

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

—  Pokud látka nebo směs snadno reaguje se vzdušnou vlhkostí.

… Pokud není „inertní plyn“ vhodný, uvede výrobce/dodavatel příslušnou kapalinu nebo plyn.

▼M12 —————

▼B


Tabulka 6.3

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

Kód

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

Třída nebezpečnosti

Kategorie nebezpečnosti

Podmínky použití

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

P301

PŘI POŽITÍ:

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

▼M12

P302

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

 

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

 

 

 

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

 

▼B

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

▼M2

P304

PŘI VDECHNUTÍ:

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1 A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

▼B

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Vážné poškození očí / podráždění očí (oddíl 3.3)

1

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

P306

PŘI STYKU S ODĚVEM:

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

▼M4 —————

▼M4

P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

Toxicita pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

▼M4 —————

▼M4

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Vážné poškození očí/podráždění očí (oddíl 3.3)

1

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

▼M12

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… .

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

4

Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

3, 4

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

4

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotické účinky (oddíl 3.8)

3

▼M2

P313

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2, 3

 

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1 A, 1B, 2

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1 A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

▼B

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (oddíl 3.9)

1, 2

 

P315

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Zchlazený zkapalněný plyn

 

▼M12

P320

Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1,2

—  Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky.

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

P321

Odborné ošetření (viz … na štítku).

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

—  Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky.

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

—  Doporučují-li se okamžitá opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek.

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3

—  Vyžadují-li se okamžitá zvláštní opatření.

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A,1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1

—  Vyžadují-li se okamžitá opatření.

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

▼M4 —————

▼B

P330

Vypláchněte ústa.

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

P332

Při podráždění kůže:

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2, 3

 

▼M2

P333

Při podráždění kůže nebo vyrážce:

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

 

▼M12

P334

Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

—  Text v hranatých závorkách se použije pro samozápalné kapaliny a tuhé látky

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2

Používejte pouze „ponořte do studené vody“. Text v hranatých závorkách by se neměl používat.

▼B

P335

Volné částice odstraňte z kůže.

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

 

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2

P336

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Zchlazený zkapalněný plyn

 

P337

Přetrvává-li podráždění očí:

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

 

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Vážné poškození očí / podráždění očí (oddíl 3.3)

1

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

▼M4

P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

▼M4 —————

▼M2

P342

Při dýchacích potížích:

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

 

▼M4 —————

▼B

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Vážné poškození očí / podráždění očí (oddíl 3.3)

1

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

▼M4

P352

Omyjte velkým množstvím vody/….

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

▼M12

P353

Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud to výrobce/dodavatel považuje pro konkrétní chemickou látku za vhodné, doplní se text v hranatých závorkách.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

▼B

P360

Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody.

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

▼M4

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

 

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

Akutní toxicita, dermální (oddíl 3.1)

4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

 

▼M4

P364

A před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

 

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

 

▼M12

P370

V případě požáru:

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

▼B

P371

V případě velkého požáru a velkého množství

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

▼M12

P372

Nebezpečí výbuchu.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5

 

Podtřída 1.4

—  Kromě výbušnin podtřídy 1.4 (skupina kompatibility S) v přepravním obalu.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typ A

 

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typ A

P373

Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

 

Podtřída 1.4

—  Kromě výbušnin podtřídy 1.4 (skupina kompatibility S) v přepravním obalu.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typ A

 

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typ A

▼M12 —————

▼M12

P375

Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřída 1.4

—  Pro výbušniny podtřídy 1.4 (skupina kompatibility S) v přepravním obalu.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typ B

 

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typ B

▼B

P376

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

 

P377

Požár unikajícího plynu:

Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

Hořlavé plyny (oddíl 2.2)

1, 2

 

▼M12

P378

K uhašení použijte…

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud voda zvyšuje riziko

…Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel.

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy B, C, D, E, F

P380

Vykliďte prostor.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny,

podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B

P381

V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.

Hořlavé plyny (oddíl 2.2)

1, 2

 

▼B

P390

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Korozivní pro kovy (oddíl 2.16)

1

 

P391

Uniklý produkt seberte.

Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně (oddíl 4.1)

1

 

►M2  Nebezpečný pro vodní prostřední – dlouhodobě (oddíl 4.1) ◄

1, 2

▼M4

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

▼M12

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… .

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

4

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

▼M12 —————

▼M12

P302 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

 

▼M4 —————

▼M4

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/….

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

▼M12 —————

▼M4

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

▼M4 —————

▼M12 —————

▼B

P306 + P360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody.

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

▼M4

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

▼B

P308 + P313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

▼M4 —————

▼M12

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P333 + P313.

▼M2

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

 

▼M12

P336 + P315

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Zchlazený zkapalněný plyn

 

▼M12 —————

▼B

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

 

▼M4

P342 + P311

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

▼M4

P361 + P364

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

▼B

P370 + P376

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

 

▼M12

P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte… .

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud voda zvyšuje riziko.

… Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel.

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy C, D, E, F

▼M12

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

 

P302 + P335 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

—  Text v hranatých závorkách se použije pro samozápalné tuhé látky

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2

—  Používejte pouze „ponořte do studené vody“. Text v hranatých závorkách by se neměl používat.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pokud to výrobce/dodavatel považuje pro konkrétní chemickou látku za vhodné, doplní se text v hranatých závorkách.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

 

Vážné poškození očí/podráždění očí (oddíl 3.3)

1

 

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

 

▼M12 —————

▼M12

P370 + P380 + P375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřída 1.4

—  Pro výbušniny podtřídy 1.4 (skupina kompatibility S) v přepravním obalu.

▼B

P371 + P380 + P375

V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

 

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

▼M12

P370 + P372 + P380 + P373

V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykliďte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.

 

Podtřída 1.4

—  Kromě výbušnin podtřídy 1.4 (skupina kompatibility S) v přepravním obalu

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typ A

 

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typ A

 

P370 + P380 + P375 + [P378]

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. [K uhašení použijte …].

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typ B

—  text v hranatých závorkách se použije, pokud voda zvyšuje riziko.

… Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel.

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typ B

▼B


Tabulka 6.4

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

Kód

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

Třída nebezpečnosti

Kategorie nebezpečnosti

Podmínky použití

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

▼M12

P401

Skladujte v souladu s …

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Výrobce/dodavatel případně upřesní místní/regionální/vnitrostátní/mezinárodní předpisy.

▼B

P402

Skladujte na suchém místě.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

 

▼M12

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

Hořlavé plyny (oddíl 2.2)

1,2

 

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

 

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Stlačený plyn

 

Zkapalněný plyn

 

Zchlazený zkapalněný plyn

 

Rozpuštěný plyn

 

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pro hořlavé kapaliny kategorie 1 a ostatní hořlavé kapaliny, které jsou těkavé a mohou způsobit vznik výbušného prostředí.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

—  Kromě samovolně reagující látek s kontrolou teploty a směsí organických peroxidů, jelikož může dojít ke kondenzaci a následnému zmrazení.

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3

—  Pokud je látka nebo směs těkavá a může způsobit vznik nebezpečného prostředí.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotické účinky (oddíl 3.8)

3

▼B

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

 

P405

Skladujte uzamčené.

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

 

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

▼M12

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/… s odolnou vnitřní vrstvou.

Korozivní pro kovy (oddíl 2.16)

1

—  Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P234.

… Jiné slučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.

P407

Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.

Samozahřívajíci se látky a směsi (oddíl 2.11)

1, 2

 

▼M4

P410

Chraňte před slunečním zářením.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

 

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Stlačený plyn

Zkapalněný plyn

Rozpuštěný plyn

—  Lze vynechat u plynů plněných do lahví na přepravu plynů v souladu s pokyny pro balení P200 UN RTDG, Vzorových předpisů, nepodléhají-li tyto plyny (pomalému) rozkladu nebo polymeraci.

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1, 2

 

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

 

▼M12

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

—  Pokud se vyžaduje kontrola teploty (podle přílohy I oddílu 2.8.2.4 nebo 2.15.2.3) nebo pokud se to z jiných důvodů považuje za nezbytné.

… Výrobce/dodavatel upřesní teplotu za použití platné teplotní stupnice.

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

Výrobce/dodavatel použije platnou teplotní stupnici.

P413

Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1,2

… Teplotu uvede výrobce/dodavael prostřednictvím platné teplotní stupnice.

P420

Skladujte odděleně.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

 

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1,2

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

▼M12 —————

▼B

P402 + P404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

 

▼M12

P403 + P233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3

—  Pokud je látka nebo směs těkavá a může způsobit vznik nebezpečného prostředí.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

P403 + P235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

—  Pro hořlavé kapaliny kategorie 1 a ostatní hořlavé kapaliny, které jsou těkavé a mohou způsobit vznik výbušného prostředí.

P410 + P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Stlačený plyn

—  P410 lze vynechat u plynů plněných do lahví na přepravu plynů v souladu s pokyny pro balení P200 UN RTDG, nepodléhají-li tyto plyny (pomalému) rozkladu nebo polymeraci.

Zkapalněný plyn

Rozpuštěný plyn

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

Výrobce/dodavatel použije platnou teplotní stupnici.

▼M12 —————


Tabulka 6.5

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování

Kód

Pokyny – odstraňování

Třída nebezpečnosti

Kategorie nebezpečnosti

Podmínky použití

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

▼M12

P501

Odstraňte obsah/obal …

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů (upřesnit).

Výrobce/dodavatel upřesní, zda se požadavky na odstranění vztahují na obsah, obal nebo na obojí.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1, 1 A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1 A, 1B

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotické účinky (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (oddíl 3.9)

1, 2

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně (oddíl 4.1)

1

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky (oddíl 4.1)

1, 2, 3, 4

P502

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu (oddíl 5.1)

1