3.2.1: Obaly, které mají být vybaveny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé

3.2.1.1 Pokud jsou látky nebo směsi dodávány široké veřejnosti a klasifikovány jako akutně toxické, žíravé pro kůži, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 2, karcinogenní kategorie 2, toxické pro reprodukci kategorie 2, senzibilizující dýchací cesty, toxické pro specifické cílové orgány kategorií 1 nebo 2, nebezpečné při vdechnutí, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny kategorií 1 nebo 2 nebo hořlavé tuhé látky, musí být obal o jakémkoli objemu vybaven hmatatelnou výstrahou.
3.2.1.2 Bod 3.2.1.1 se nevztahuje na přenosné nádoby na plyn. Aerosoly a nádobky vybavené uzavřeným rozprašovačem a obsahující látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné při vdechnutí nemusí být vybaveny hmatatelnou výstrahou, pokud nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle jednoho nebo několika kritérií uvedených bodě 3.2.1.1.