3.7.1: Definice a obecné úvahy

3.7.1.1 Toxicita pro reprodukci zahrnuje nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých mužů a žen, jakož i vývojovou toxicitu u potomstva. Níže uvedené definice jsou upravené definice dohodnuté jako pracovní definice v dokumentu IPCS/EHC č. 225, Zásady hodnocení zdravotních rizik pro reprodukci spojených s expozicí chemickým látkám (Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals). Pro účely klasifikace s prokázanými geneticky podmíněnými dědičnými účinky na potomstvo zabývá oddíl „Mutagenita v zárodečných buňkách“ (oddíl 3.5), jelikož v nynějším systému klasifikace se považuje za vhodnější zabývat se těmito účinky v rámci samostatné třídy nebezpečnosti týkající se mutagenity v zárodečných buňkách.

V tomto systému klasifikace se toxicita pro reprodukci rozděluje do dvou hlavních skupin:

a) nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost;
b) nepříznivé účinky na vývoj potomstva.

Některé toxické účinky pro reprodukci nelze jednoznačně přiřadit buď k poškození sexuální funkce a plodnosti, nebo k vývojové toxicitě. Nicméně látky s těmito účinky nebo směsi, které takové látky obsahují, se klasifikují jako látky toxické pro reprodukci.

3.7.1.2 Pro účely klasifikace se třída nebezpečnosti „toxicita pro reprodukci“ člení na

 nepříznivé účinky

 

 na sexuální funkci a plodnost nebo

 na vývoj;

účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace.
3.7.1.3 Nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost
Jakýkoliv účinek látky, který může zasáhnout do sexuální funkce a plodnosti. To zahrnuje mimo jiné změny mužského a ženského reprodukčního ústrojí, nepříznivé účinky na začátek puberty, tvorbu a vývoj pohlavních buněk, normálnost reprodukčního cyklu, sexuální chování, plodnost, porod, výsledky těhotenství, předčasnou reprodukční senescenci nebo změny jiných funkcí, které jsou závislé na integritě reprodukčního ústrojí.
3.7.1.4 Nepříznivé účinky na vývoj potomstva
Vývojová toxicita zahrnuje v nejširším slova smyslu jakýkoli účinek, který zasahuje do normálního vývoje plodu jak před narozením, tak po narození a který vyplývá z expozice kteréhokoli z rodičů před početím nebo z expozice potomka během prenatálního vývoje či postnatálně do doby pohlavního dospívání. Má se však za to, že klasifikace v rámci vývojové toxicity je přednostně určena k upozornění těhotných žen a dále mužů a žen v reprodukčním věku. Pro účely klasifikace se proto vývojovou toxicitou z praktických důvodů rozumí nepříznivé účinky vyvolané během těhotenství nebo jako důsledek expozice rodičů. Tyto účinky se mohou projevit kdykoli během života organismu. K hlavním projevům vývojové toxicity patří 1) smrt vyvíjejícího se organismu, 2) strukturní abnormality, 3) změny růstu a 4) funkční vady.
3.7.1.5 Do toxicity pro reprodukci jsou rovněž zahrnuty nepříznivé účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, avšak pro účely klasifikace jsou tyto účinky popsány odděleně (viz tabulka 3.7.1 b)). Důvodem je, že je žádoucí klasifikovat látky výslovně s ohledem na možný nepříznivý účinek na laktaci, aby bylo možno kojící matky upozornit na toto specifické nebezpečí.