1.5.2: Výjimky z článku 17 [(čl. 29 odst. 1)]

1.5.2.1 Označení balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml
1.5.2.1.1 Z prvků označení požadovaných v článku 17 je možné vynechat standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení spojené s níže uvedenými kategoriemi nebezpečnosti, pokud
a) obsah balení nepřesahuje 125 ml a
b) látka nebo směs je klasifikována jednou nebo více z těchto kategorií nebezpečnosti:
1) oxidující plyn kategorie 1;
2) plyn pod tlakem;
3) hořlavá kapalina kategorie 2 nebo 3;
4) hořlavá tuhá látka kategorie 1 nebo 2;
5) samovolně reagující látka nebo směs typů C až F;
6) samozahřívající se látka nebo směs kategorie 2;
7) látka, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, kategorie 1, 2 nebo 3;
8) oxidující kapalina kategorie 2 nebo 3;
9) oxidující tuhá látka kategorie 2 nebo 3;
10) organické peroxidy typů C až F;
11) akutně toxická látka kategorie 4, není-li tato látka nebo směs dodávána široké veřejnosti;
12) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;
13) látka dráždivá pro oči kategorie 2;
14) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 2 nebo 3, není-li látka nebo směs dodávána široké veřejnosti;
15) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 2, není-li látka nebo směs dodávána široké veřejnosti;
16) nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1;
17) nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 nebo 2.

Na aerosolové rozprašovače se vztahují výjimky pro označování malých balení aerosolů jako hořlavých látek stanovené ve směrnici 75/324/EHS.

1.5.2.1.2 Z prvků označení požadovaných v článku 17 je možné vynechat pokyny pro bezpečné zacházení spojené s níže uvedenými kategoriemi nebezpečnosti, pokud
a) obsah balení nepřesahuje 125 ml a
b) látka nebo směs je klasifikována jednou nebo více z těchto kategorií nebezpečnosti:
1) hořlavý plyn kategorie 2;
2) toxicita pro reprodukci: účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace;
3) nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 nebo 4.
1.5.2.1.3 ►M2  Z prvků označení požadovaných v článku 17 je možné vynechat výstražný symbol, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení spojené s níže uvedenými kategoriemi nebezpečnosti, pokud: ◄
a) obsah balení nepřesahuje 125 ml a
b) látka nebo směs je klasifikována jednou nebo více z těchto kategorií nebezpečnosti:
1) korozivní pro kovy.
1.5.2.2 Označování rozpustného obalu pro jednorázové použití
Prvky označení požadované v článku 17 je možné na rozpustném obalu určeném pro jednorázové použití vynechat, pokud
a) obsah jednotlivého rozpustného obalu nepřesahuje 25 ml;
b) obsah rozpustného obalu je výlučně klasifikován jednou nebo více z kategorií nebezpečnosti stanovených v bodě 1.5.2.1.1 písm. b), bodě 1.5.2.1.2 písm. b) nebo bodě 1.5.2.1.3 písm. b); a
c) rozpustný obal je obsažen ve vnějším obalu, který v plném rozsahu splňuje požadavky článku 17.
1.5.2.3 Oddíl 1.5.2.2 se nevztahuje na látky nebo směsi v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS nebo 98/8/ES.
1.5.2.4 Označení vnitřního obalu, jehož obsah nepřesahuje 10 ml
1.5.2.4.1 Prvky označení požadované v článku 17 je možné na vnitřním obalu vynechat, pokud:
a) obsah vnitřního obalu nepřesahuje 10 ml;
b) látka nebo směs je uváděna na trh pro účely dodávky distributorovi nebo následnému uživateli pro vědecký výzkum a vývoj nebo analýzu kontroly kvality a
c) vnitřní obal je obsažen ve vnějším obalu, který splňuje požadavky článku 17.
1.5.2.4.2 Bez ohledu na body 1.5.1.2 a 1.5.2.4.1 obsahuje označení na vnitřním obalu identifikátor výrobku a v případě potřeby výstražné symboly nebezpečnosti „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ nebo „GHS08“. Jsou-li přiřazeny více než dva výstražné symboly nebezpečnosti, symboly „GHS06“ a „GHS08“ se upřednostní před symboly „GHS01“ a „GHS05“.
1.5.2.5

Bod 1.5.2.4 se nevztahuje na látky nebo směsi v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo (EU) č. 528/2012.