2.10: Směsi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost

Pro směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují:
≥ 0,1 % látky, která je klasifikována jako látka senzibilizující kůži kategorie 1, 1B, látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1, 1B nebo karcinogenní kategorie 2, nebo
≥ 0,01 % látky, která je klasifikována jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 A, látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 A, nebo
≥ jednu desetinu specifického koncentračního limitu pro látku klasifikovanou jako látka senzibilizující kůži nebo látka senzibilizující dýchací cesty se specifickým koncentračním limitem nižším než 0,1 %, nebo
≥ 0,1 % látky, která je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1A, 1B nebo 2, nebo s účinky na laktaci či prostřednictvím laktace, nebo

 alespoň jednu látku v individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a ≥ 0,2 % objemová pro plynné směsi,

 

 která je klasifikována jako látka nebezpečná pro zdraví nebo životní prostředí nebo

 pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí,

musí štítek na obalu obsahovat tuto standardní větu:
EUH210 – „Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.“