1.2.3: Standardní věty o nebezpečnosti pro toxicitu pro reprodukci

Standardní věty o nebezpečnosti H360 a H361 udávají pro účinky na reprodukční schopnost a/nebo vývojové vady obecnou informaci: „Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky/Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky“. Podle kritérií lze obecnou standardní větu o nebezpečnosti nahradit standardní větou o nebezpečnosti, která v souladu s bodem 1.1.2.1.2 uvádí konkrétní obávaný účinek. Není-li uvedeno jiné členění, neexistují pro takový účinek důkazy, prokazatelné údaje nebo údaje vůbec a na takové členění se vztahují povinnosti podle čl. 4 odst. 3.
Aby nedošlo ke ztrátě informací z harmonizovaných klasifikací pro reprodukční schopnost a vývojové vady podle směrnice 67/548/EHS, byly klasifikace převedeny pouze pro účinky klasifikované podle uvedené směrnice.
Tyto standardní věty o nebezpečnosti jsou v tabulce 3 označeny třemi hvězdičkami (***).