3.: ČÁST 3: TABULKA S HARMONIZOVANOU KLASIFIKACÍ A OZNAČOVÁNÍM


Tabulka 3.1

Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek

Indexové číslo

Mezinárodní identifikace chemických látek

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory

Pozn.

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

 

 

001-001-00-9

hydrogen

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

▼M1

001-002-00-4

aluminium lithium hydride

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

▼B

001-003-00-X

sodium hydride

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

calcium hydride

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lithium

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-hexyllithium

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

▼M1

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

▼B

004-001-00-7

beryllium

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex

Carc. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

beryllium oxide

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 (**)

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

boron trifluoride

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

boron trichloride

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

boron tribromide

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkylboranes, solid

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkylboranes, liquid

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimethyl borate

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

▼M6

005-006-00-7

dibutyltin hydrogen borate

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

boric acid; [1]

boric acid; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 5,5 %

 

▼M1

005-008-00-8

diboron trioxide;

boric oxide

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 3,1 %

 

▼B

005-009-00-3

tetrabutylammonium butyltriphenylborate

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

▼M1

005-011-00-4

disodium tetraborate, anhydrous;

boric acid, disodium salt; [1]

tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; [2]

orthoboric acid, sodium salt [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 4,5 %

 

005-011-01-1

disodium tetraborate decahydrate;

borax decahydrate

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 8,5 %

 

005-011-02-9

disodium tetraborate pentahydrate;

borax pentahydrate

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 6,5 %

 

▼B

005-012-00-X

diethyl{4-[1,5,5-tris(4-diethylaminophenyl)penta-2,4-dienylidene]cyclohexa-2,5-dienylidene}ammonium butyltriphenylborate

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

▼M1

005-013-00-5

diethylmethoxyborane

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

4-formylphenylboronic acid

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

▼M6

005-017-00-7

sodium perborate; [1]

sodium peroxometaborate; [2]

sodium peroxoborate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

sodium perborate; [1]

sodium peroxometaborate; [2]

sodium peroxoborate;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; [1]

perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3]

sodium peroxoborate hexahydrate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 14 %

Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 %

Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

▼M1

005-018-01-X

perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate; [1]

perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate; [3]

sodium peroxoborate hexahydrate;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360 Df: C ≥ 14 %

Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 %

Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

▼M6

005-019-00-8

perboric acid, sodium salt; [1]

perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; [3]

sodium peroxoborate;

[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

perboric acid, sodium salt; [1]

perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]

perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3]

sodium peroxoborate;

[containing ≥ 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

▼M13

005-020-00-3

oktaboritan disodný, bezvodý; [1]

oktaboritan disodný tetrahydrát [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

▼B

006-001-00-2

carbon monoxide

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

H220

H360D (***)

H331

H372 (**)

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D (***)

H331

H372 (**)

 

 

U

006-002-00-8

phosgene;

carbonyl chloride

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

carbon disulphide

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 (**)

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 (**)

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0.2 % ≤C < 1 %

 

006-004-00-9

calcium carbide

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

thiram (ISO);

tetramethylthiuram disulphide

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 (**)

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 (**)

H319

H315

H317

H410

 

M=10

 

006-006-00-X

hydrogen cyanide;

hydrocyanic acid

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

hydrogen cyanide … %;

hydrocyanic acid … %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

▼M1

006-007-00-5

salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

▼B

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naphthyl)-2-thiourea

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 (*)

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate;

isolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate;

dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 (*)

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

▼M1

006-011-00-7

carbaryl (ISO);

1-naphthyl methylcarbamate

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

▼B

006-012-00-2

ziram (ISO);

zinc bis dimethyldithiocarbamate

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 (**)

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 (**)

H335

H318

H317

H410

 

M=100

 

006-013-00-8

metam-sodium (ISO);

sodium methyldithiocarbamate

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 (*)

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

▼M6

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373**

H410

 

M = 10

 

▼B

006-016-00-4

propoxur (ISO);

2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate;

2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldicarb (ISO);

2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminocarb (ISO);

4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

di-allate (ISO);

S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 (**)

H410

 

 

 

006-022-00-7

decarbofuran (ISO);

2,3-dihydro-2-methylbenzofuran-7-yl methylcarbamate

1563-67-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

mercaptodimethur (ISO);

methiocarb (ISO);

3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proxan-sodium (ISO);

sodium O-isopropyldithiocarbonate

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

allethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate;

bioallethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate; [1]

S-bioallethrin;

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate; [2]

esbiothrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]

— [3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

carbofuran (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioxacarb (ISO);

2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-ethyl dipropylthiocarbamate

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanate (ISO);

3-[(EZ)-dimethylaminomethyleneamino]phenyl methylcarbamate

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 (**)

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoxuron (ISO);

3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulate (ISO);

N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

▼M13

006-035-00-8

pirimikarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylkarbamát

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100

 

▼B

006-036-00-3

benzthiazuron (ISO);

1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promecarb (ISO);

3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfallate (ISO);

2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

tri-allate (ISO);

S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (**)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 (**)

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate;

monometilan

2532-43-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimethylcarbamoyl chloride

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M=10

 

▼M1

006-045-00-2

methomyl (ISO);

1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

▼B

006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

 

 

006-047-00-3

bufencarb (ISO);

reaction mass of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate

8065-36-9

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

ethiofencarb (ISO);

2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

dixanthogen;

O,O-diethyl dithiobis(thioformate)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

iron tris(dimethyldithiocarbamate)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanate hydrochloride;

3-(N,N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

isoprocarb (ISO);

2-isopropylphenyl N-methylcarbamate

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

mexacarbate (ISO);

3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

xylylcarb (ISO);

3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate;

3,4-xylyl methylcarbamate;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolcarb (ISO);

m-tolyl methylcarbamate;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapyrin (ISO);

2-chloro-6-trichloromethylpyridine

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urea

2163-79-3

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oxamyl (ISO);

N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oxycarboxin (ISO);

2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothiine 4,4-dioxide

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride;

prothiocarb hydrochloride

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

methyl 3,4-dichlorophenylcarbanilate;

SWEP.

1918-18-9

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

thiobencarb (ISO);

S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

thiofanox (ISO);

3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolate (ISO);

S-propyl dipropylthiocarbamate

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

3,5-xylyl methylcarbamate

2655-14-3

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazomethane

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

thiophanate-methyl (ISO);

1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecyclox (ISO);

N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfocarb (ISO);

S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

3-(dimethylamino)propylurea

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 (*)

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 (**)

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 (**)

H334

H317

H410

 

 

 

▼M1

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

▼B

006-078-00-2

zineb (ISO);

zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

tetraethylthiuramdisulfide

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (**)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 (**)

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetramethylthiuram monosulphide

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

zinc bis(dibutyldithiocarbamate)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

zinc bis(diethyldithiocarbamate)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butocarboxim (ISO);

3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

▼M1

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

▼B

006-085-00-0

fenobucarb (ISO);

2-butylphenyl methylcarbamate

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

▼M8

006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

▼M6

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

▼M1

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

▼M1 —————

▼B

006-090-00-8

2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

▼M1

006-091-00-3

propineb (ISO);

polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetyl-aluminium (ISO);

aluminium triethyl triphosphonate

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

chlorpropham (ISO);

isopropyl 3-chlorocarbanilate

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

▼M6

006-098-00-1

tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

▼M1

006-099-00-7

N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea;

3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate

432-520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

reaction mass of: N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-phenylurea];

N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N'-cyclohexylurea;

N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-cyclohexylurea]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

▼B

007-001-00-5

ammonia, anhydrous

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

ammonia …. %

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

▼M1

007-002-00-0

nitrogen dioxide; [1]

dinitrogen tetraoxide [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,5 %

5

▼B

007-003-00-6

chlormequat chloride (ISO);

2-chloroethyltrimethylammonium chloride

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

▼M11

007-004-00-1

kyselina dusičná … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1 A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

▼B

007-006-00-2

ethyl nitrite

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

▼M6

007-007-00-8

ethyl nitrate

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

▼B

007-008-00-3

hydrazine

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

dicyclohexylammonium nitrite

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

(*)

 

007-010-00-4

sodium nitrite

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

(*)

 

007-011-00-X

potassium nitrite

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

(*)

 

007-012-00-5

N,N-dimethylhydrazine

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimethylhydrazine

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0.01 %

 

007-014-00-6

salts of hydrazine

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-ethylhydroxylamine

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 (**)

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 (**)

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butyl nitrite

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

isobutyl nitrite

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sec-butyl nitrite

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

tert-butyl nitrite

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentyl nitrite; [1]

’amyl nitrite’, mixed isomers [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hydrazobenzene;

1,2-diphenylhydrazine

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfonate

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(decylthio)ethylammonium chloride

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (**)

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 (**)

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

(4-hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 (**)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 (**)

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazide

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexane

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 (**)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 (**)

H314

H317

H410

 

 

 

▼M1

007-028-00-2

hydroxylammonium nitrate

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

diethyldimethylammonium hydroxide

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

▼B

008-001-00-8

oxygen

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

hydrogen peroxide solution ... %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %(****)

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %(****)

(*)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 %

Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %

STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

▼M1

009-001-00-0

fluorine

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

▼B

009-002-00-6

hydrogen fluoride

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

hydrofluoric acid ... %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 %

Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C < 7 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

B

009-004-00-7

sodium fluoride

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

potassium fluoride

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

ammonium fluoride

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

sodium bifluoride;

sodium hydrogen difluoride

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

(*)

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

 

009-008-00-9

potassium bifluoride;

potassium hydrogen difluoride

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

(*)

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

ammonium bifluoride;

ammonium hydrogen difluoride

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

(*)

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

fluoroboric acid ... %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

009-011-00-5

fluorosilicic acid ... %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

alkali fluorosilicates(Na); [1]

alkali fluorosilicates(K); [2]

alkali fluorosilicates(NH4) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

(*)

A

009-013-00-6

fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

(*)

A

009-014-00-1

lead hexafluorosilicate

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H410

 

 

1

009-015-00-7

sulphuryl difluoride

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

H331

H373 (**)

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 (**)

H400

 

 

U

▼M3

009-016-00-2

trisodium hexafluoroaluminate [1]

237-410-6 [1]

13775-53-6 [1]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

trisodium hexafluoroaluminate (cryolite) [2]

239-148-8 [2]

15096-52-3 [2]

▼B

009-017-00-8

potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

magnesium hexafluorosilicate

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 (*)

H301

GHS06

Dgr

H301

 

(*)

 

011-001-00-0

sodium

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

sodium hydroxide;

caustic soda

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

sodium peroxide

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

sodium azide

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

sodium carbonate

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

sodium cyanate

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoxycarbazone-sodium

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M=10

 

012-001-00-3

magnesium powder (pyrophoric)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnesium, powder or turnings

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnesium alkyls

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

▼M1

012-004-00-X

aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼B

013-001-00-6

aluminium powder (pyrophoric)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

▼M1

013-002-00-1

aluminium powder (stabilised)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

▼B

013-003-00-7

aluminium chloride, anhydrous

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

aluminium alkyls

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

di-n-octylaluminium iodide

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

sodium (n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate x = 0.5 y = 1.5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

▼M1

013-010-00-5

hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

▼B

014-001-00-9

trichlorosilane

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

(*)

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

silicon tetrachloride

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dimethyldichlorosilane

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trichloro(methyl)silane;

methyltrichlorosilane

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraethyl silicate;

ethyl silicate

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

triethoxyisobutylsilane

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

isobutylisopropyldimethoxysilane

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

disodium metasilicate

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cyclohexyldimethoxymethylsilane

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)

404-920-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

H360D (***)

H302

H373 (**)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D (***)

H302

H373 (**)

 

 

 

014-015-00-5

α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]- co-oxy(dimethylsilane))

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

reaction mass of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane;

1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazole (ISO);

bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H351

H360D (***)

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D (***)

H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

octamethylcyclotetrasiloxane

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f (***)

H413

GHS08

Wng

H361f (***)

H413

 

 

 

014-019-00-7

reaction mass of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole;

1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H351

H360D (***)

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D (***)

H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 (*)

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

tris(isopropenyloxy)phenyl silane

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H228

H370 (**)

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 (**)

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 (**)

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 (**)

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

chloro(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilane

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O,O'-(ethenylmethylsilylene)di[(4-methylpentan-2-one)oxime]

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

H361f (***)

H302

H373 (**)

GHS08

GHS07

Wng

H361f (***)

H302

H373 (**)

 

 

 

014-030-00-7

[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 (*)

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bis(1-methylethyl)-dimethoxysilane

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

dicyclopentyldimethoxysilane

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

▼M1

014-033-00-3

2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-hexylheptamethyltrisiloxane

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F***

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F***

H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octanethioate

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilane

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilane

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

▼M6

014-043-00-8

reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

▼M1

014-044-00-3

3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

magnesium sodium fluoride silicate

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

▼M13

014-046-00-4

mikrovlákna E-skla reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto reprezentativním složením (v % hmotnostních): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem.(Další jednotlivé prvky mohou býtpřítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i

 

 

A

014-047-00-X

skleněná mikrovlákna reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto složením (v % hmotnostních): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]

Carc. 2

H351 (vdechnutí)

GHS08

Wng

H351 (vdechnutí)

 

 

A

▼B

015-001-00-1

white phosphorus

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

red phosphorus

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

▼M11

015-003-00-2

fosfid vápenatý; trikalcium difosfid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

▼M7

015-004-00-8

aluminium phosphide

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

H260

GHS02

H260

EUH029

M = 100

 

Acute Tox. 2

H300

GHS06

H300

EUH032

 

Acute Tox. 3

H311

GHS09

H311

 

Acute Tox. 1

H330

Dgr

H330

 

Aquatic Acute 1

H400

 

H400

 

015-005-00-3

magnesium phosphide;

trimagnesium diphosphide

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

H260

GHS02

H260

EUH029

M = 100

 

Acute Tox. 2

H300

GHS06

H300

EUH032

 

Acute Tox. 3

H311

GHS09

H311

 

Acute Tox. 1

H330

Dgr

H330

 

Aquatic Acute 1

H400

 

H400

 

▼M1

015-006-00-9

trizinc diphosphide;

zinc phosphide

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

▼B

015-007-00-4

phosphorus trichloride

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 (**)

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 (**)

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

phosphorus pentachloride

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 (**)

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 (**)

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

phosphoryl trichloride

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H330

H372 (**)

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 (**)

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

phosphorus pentoxide

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

tetraphosphorus trisulphide;

phosphorus sesquisulphid

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

triethyl phosphate

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributyl phosphate

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

tricresyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

tritolyl phosphate (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 (**)

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 (**)

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 %

STOT SE 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

tricresyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

tritolyl phosphate (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

(*)

C

▼M1

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

▼B

015-020-00-5

mevinphos (ISO);

2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M=10000

 

015-021-00-0

trichlorfon (ISO);

dimethyl 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M=1000

 

015-022-00-6

phosphamidon (ISO);

2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pyrazoxon;

diethyl 3-methylpyrazol-5-yl phosphate

108-34-9

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamiphos (ISO);

5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraethyl pyrophosphate

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

schradan (ISO);

octamethylpyrophosphoramide

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrophosphate

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M=1000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O,O-diethyl-O-2-ethylthioethyl phosphorothioate

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

diethyl-S-2-ethylthioethyl phosphorothioate

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-methyl (ISO);

O-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 (*)

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-methyl (ISO);

S-2-ethylthioethyl dimethyl phosphorothioate

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

prothoate (ISO);

O,O-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

phorate (ISO);

O,O-diethyl ethylthiomethyl phosphorodithioate

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M=1000

 

015-034-00-1

parathion (ISO);

O,O-diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 (**)

H410

 

M=100

 

015-035-00-7

parathion - methyl (ISO);

O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 (**)

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 (**)

H410

 

M=100

 

015-036-00-2

O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

phenkapton (ISO);

S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

coumaphos (ISO);

O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinphos-methyl (ISO);

O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

▼M1

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate;

[containing ≤ 0,03 % isomalathion]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

▼B

015-042-00-5

chlorthion

O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M=100

 

015-043-00-0

phosnichlor (ISO);

O-4-chloro-3-nitrophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

5826-76-6

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

carbophenothion (ISO);

4-chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mecarbam (ISO);

N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oxydemeton-methyl;

S-2-(ethylsulphinyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorothioate

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

ethion (ISO);

O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylenedi (phosphorodithioate);

diethion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M=10000

 

▼M1

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372**

H410

 

M=100

 

▼B

015-049-00-3

endothion (ISO);

S-5-methoxy-4-oxopyran-2-ylmethyl dimethyl phosphorothioate

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

thiometon (ISO);

S-2-ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimethoate (ISO);

O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenchlorphos (ISO);

O,O-dimethyl O-2,4,5-trichlorophenyl phosphorothioate

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrothion (ISO);

O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M=1000

 

▼M1

015-056-00-1

azinphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

▼B

015-057-00-7

formothion (ISO);

N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morphothion (ISO);

O,O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidothion (ISO);

O,O-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

O,O-diethyl 2-ethylthioethyl phosphorodithioate

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefox (ISO);

tetramethylphosphorodiamidic fluoride

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafox (ISO);

N,N'- di-isopropylphosphorodiamidic fluoride

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 (**)

GHS08

Dgr

H370 (**)

 

 

 

015-063-00-X

dioxathion (ISO);

1,4-dioxan-2,3-diyl-O,O,O',O'-tetraethyl di(phosphorodithioate)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M=1000

 

015-064-00-5

bromophos-ethyl (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-[2-(ethylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate

2703-37-9

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

omethoate (ISO);

O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

▼M1

015-067-00-1

phosalone (ISO);

S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

▼B

015-068-00-7

dichlofenthion (ISO);

O-2,4-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

methidathion (ISO);

2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethylphosphorodithioate

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

cyanthoate (ISO);

S-(N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamoylmethyl) O,O-diethyl phosphorothioate

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

chlorfenvinphos (ISO);

2-chloro-1-(2,4 dichlorophenyl) vinyl diethyl phosphate

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monocrotophos (ISO);

dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dicrotophos (ISO);

(Z)-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

crufomate (ISO);

4-tert-butyl-2-chlorophenyl methyl methylphosphoramidate

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-[2-(isopropylsulphinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate

2635-50-9

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

O,O-diethyl O-(4-methylcoumarin-7-yl) phosphorothioate

299-45-6

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M=1000

 

015-077-00-6

2,2-dichlorovinyl 2-ethylsulphinylethyl methyl phosphate

7076-53-1

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-methylsulphon (ISO);

S-2-ethylsulphonylethyl dimethyl phosphorothioate

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acephate (ISO);

O,S-dimethyl acetylphosphoramidothioate

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidithion (ISO);

2-methoxyethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

919-76-6

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O,O,O',O'-tetrapropyl dithiopyrophosphate

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azothoate (ISO);

O-4-(4-chlorophenylazo)phenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulide (ISO);

O,O-diisopropyl 2-phenylsulphonylaminoethyl phosphorodithioate

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

chlorpyrifos (ISO);

O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M=10000

 

015-085-00-X

chlorphonium chloride (ISO);

tributyl (2,4-dichlorobenzyl) phosphonium chloride

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

coumithoate (ISO);

O,O-diethyl O-7,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-yl phosphorothioate

572-48-5

Acute Tox. 3 (*)

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cyanophos (ISO);

O-4-cyanophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

2-chloro-1-phthalimidoethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

ethoate-methyl (ISO);

ethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfothion (ISO);

O,O-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-ethyl phenyl ethylphosphonodithioate

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

phosacetim (ISO);

O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptophos (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 (*)

STOT SE 1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 (**)

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 (**)

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mephosfolan (ISO);

diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

methamidophos (ISO);

O,S-dimethyl phosphoramidothioate

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oxydisulfoton (ISO);

O,O-diethyl S-2-ethylsulphinylethyl phosphorodithioate

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=10

 

015-097-00-5

phenthoate (ISO);

ethyl 2-(dimethoxyphosphinothioylthio)-2-phenylacetate

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M=100

 

015-098-00-0

trichloronate (ISO);

O-ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimiphos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

▼M1

015-100-00-X

phoxim (ISO);

α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f***

H302

H317

H410

 

M=1000

 

▼B

015-101-00-5

phosmet (ISO);

O,O-dimethyl phthalimidomethyl S-phosphorodithioate

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M=100

 

▼M1

015-102-00-0

tris(2-chloroethyl)phosphate

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F***

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F***

H302

H411

 

 

 

▼B

015-103-00-6

phosphorus tribromide

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

diphosphorus pentasulphide;

phosphorus pentasulphide

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

triphenyl phosphite

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

hexamethylphosphoric triamide;

hexamethylphosphoramide

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0.01 %

 

015-107-00-8

ethoprophos (ISO);

ethyl-S,S-dipropyl phosphorodithioate

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromophos (ISO);

O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

015-109-00-9

crotoxyphos (ISO);

1-phenylethyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonate

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M=10

 

015-110-00-4

cyanofenphos (ISO);

O-4-cyanophenyl O-ethyl phenylphosphonothioate

13067-93-1

Acute Tox. 3 (*)

STOT SE 1

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 (**)

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 (**)

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

phosfolan (ISO);

diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

thionazin (ISO);

O,O-diethyl O-pyrazin-2-yl phosphorothioate;

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

▼M1

015-113-00-0

tolclofos-methyl (ISO);

O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-dimethyl thiophosphate

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

▼M6

015-114-00-6

chlormephos (ISO);

S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO);

[isomeric reaction mass in which O-2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

▼B

015-116-00-7

demephion-O (ISO);

O,O-dimethyl O-2-methylthioethyl phosphorothioate

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demephion-S (ISO);

O,O-dimethyl S-2-methylthioethyl phosphorothioate

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O,O-diethyl phthalimidophosphonothioate

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenphos (ISO);

O-ethyl S,S-diphenyl phosphorodithioate

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO);

O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethylphosphorothioate

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=10

 

▼M7

015-123-00-5

fenamiphos (ISO);

ethyl-4-methylthio-m-tolyl isopropyl phosphoramidate

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

H300

GHS06

H300

 

M = 100

M = 100

 

Acute Tox. 2

H310

GHS09

H310

Acute Tox. 2

H330

Dgr

H330

Eye Irrit. 2

H319

 

H319

Aquatic Acute 1

H400

 

 

Aquatic Chronic 1

H410

 

H410

▼B

015-124-00-0

fosthietan (ISO);

diethyl 1,3-dithietan-2-ylidenephosphoramidate

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glyphosine (ISO);

N,N-bis(phosphonomethyl)glycine

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenophos (ISO);

7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M=100

 

015-127-00-7

iprobenfos(ISO);

S-benzyl diisopropyl phosphorothioate

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

S-ethylsulphinylmethyl O,O-diisopropylphosphorodithioate

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M=100

 

015-129-00-8

isofenphos (ISO);

O-ethyl O-2-isopropoxycarbonylphenyl-isopropylphosphoramidothioate

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M=100

 

015-130-00-3

isothioate (ISO);

S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate;

36614-38-7

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

isoxathion (ISO);

O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate;

methylcarbophenothione

953-17-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M=1000

 

015-133-00-X

piperophos (ISO);

S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate

24151-93-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=10

 

015-134-00-5

pirimiphos-methyl (ISO);

O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO)

O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate;

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M=1000

 

015-136-00-6

trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate;

isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate;

propetamphos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M=100

 

015-137-00-1

pyrazophos (ISO);

O,O-diethyl O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

quinalphos (ISO);

O,O-diethyl-O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M=1000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

S-tert-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate;

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M=1000

 

▼M1

015-140-00-8

triazophos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

▼B

015-141-00-3

ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate, mixed isomers

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butyl (dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy))titanium (trialkyloxy)titanium phosphate

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

reaction mass of 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloroethylphosphonate, reaction mass of isomers and 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloropropylphosphonate,

reaction mass of isomers

401-740-0

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

reaction mass of pentyl methylphosphinate and 2-methylbutyl methylphosphinate

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

reaction mass of copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate and copper(I) O-isopropyl O-(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate and copper(I) O,O-bis(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

reaction mass of C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate and dinonyl sulphide (or disulphide)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(diphosphonomethyl)succinic acid

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

reaction mass of: hexyldioctylphosphineoxide;

dihexyloctylphosphineoxide;

trioctylphosphineoxide

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 (**)

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 (**)

H412

 

 

 

015-151-00-8

tris(isopropyl/tert-butylphenyl) phosphate

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioxabenzofos (ISO);

2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulphide

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 (**)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 (**)

H411

 

 

 

015-153-00-9

isazofos (ISO);

O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 (**)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 (**)

H317

H410

 

 

 

▼M8

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

▼M1

015-155-00-X

glufosinate ammonium (ISO);

ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

▼B

015-156-00-5

methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate; [1]

methacrifos (ISO);

methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate [2]

250-366-9 [1]

— [2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

phosphonic acid; [1]

phosphorous acid [2]

237-066-7 [1]

233-663-1

[2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

hydroxyphosphonoacetic acid

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 (**)

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 (**)

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

vanadyl pyrophosphate

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanadyl pyrophosphate

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped

407-350-7

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 (**)

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 (**)

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate;

diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fosthiazate (ISO);

(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

98886-44-3

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate

413-520-1

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (**)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 (**)

H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

reaction mass of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate;

1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate;

1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate

407-490-9

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

reaction mass of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate;

isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 (**)

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 (**)

H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 (*)

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 (**)

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 (**)

H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f (***)

H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f (***)

H411

 

 

 

015-179-00-0

UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 (**)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 (**)

H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

phosphine

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

▼M6

015-182-00-7

tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

▼M1

015-183-00-2

(1-hydroxydodecylidene)diphosphonic acid

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

▼B

015-184-00-8

Salts of glyphosate, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

chlorpyrifos-methyl (ISO)

O,O-dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M=10000

 

015-187-00-4

reaction mass of: tetrasodium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonate, N-oxide;

trisodium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonate, N-oxide, P-oxide

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

▼M8 —————

▼B

015-189-00-5

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

▼M1

015-190-00-0

bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite;

3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecyldiphenyl phosphate

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

▼M8

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

▼M1

015-193-00-7

triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

reaction mass of: potassium o-toluenephosphonate;

potassium m-toluenephosphonate;

potassium p-toluenephosphonate

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

reaction mass of: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate;

diethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate;

methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonate

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonic acid

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-phenylbutyl)phosphinic acid

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

▼M3

015-199-00-X

tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

indium phosphide

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (plíce)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (plíce)

 

STOT RE 1;

H372: C ≥ 0,1 %

Carc 1B;

H350: C ≥ 0,01 %

STOT RE 2;

H373: 0,01 % ≤ C < 0,1 %

 

015-201-00-9

trixylyl phosphate

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonylphenyl) phosphite

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (způsobuje atrofii varlat)

GHS08

Wng

H361f (způsobuje atrofii varlat)

 

 

 

▼B

016-001-00-4

hydrogen sulphide

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

barium sulphide

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

barium polysulphides

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

calcium sulphide

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

calcium polysulphides

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

dipotassium sulphide;

potassium sulphide

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

potassium polysulphides

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

ammonium polysulphides

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥ 1 %

 

▼M1

016-009-00-8

disodium sulfide;

sodium sulfide

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

▼B

016-010-00-3

sodium polysulphides

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

sulphur dioxide

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

(*)

U5

016-012-00-4

disulphur dichloride;

sulfur monochloride

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-013-00-X

sulphur dichloride

234-129-0

10545-99-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-014-00-5

sulphur tetrachloride

13451-08-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-015-00-0

thionyl dichloride;

thionyl chloride

231-748-8

7719-09-7

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-016-00-6

sulphuryl chloride

232-245-6

7791-25-5

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-017-00-1

chlorosulphonic acid

232-234-6

7790-94-5

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-018-00-7

fluorosulphonic acid

232-149-4

7789-21-1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

 

 

 

016-019-00-2

oleum ... % SO3

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

B

016-020-00-8

sulphuric acid ... %

231-639-5

7664-93-9

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %

B

016-021-00-3

methanethiol;

methyl mercaptan

200-822-1

74-93-1

Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

016-022-00-9

ethanethiol;

ethyl mercaptan

200-837-3

75-08-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

 

 

 

016-023-00-4

dimethyl sulphate

201-058-1

77-78-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0.01 %

Muta. 2; H341: C ≥ 0.01 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-024-00-X

dimexano(ISO);

bis(methoxythiocarbonyl) disulphide

215-993-8

1468-37-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-025-00-5

disul (ISO);

2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogensulphate;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

 

 

 

016-026-00-0

sulphamidic acid;

sulphamic acid;

sulfamic acid

226-218-8

5329-14-6

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

 

 

 

016-027-00-6

diethyl sulphate

200-589-6

64-67-5

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

 

 

 

016-028-00-1

sodium dithionite;

sodium hydrosulphite

231-890-0

7775-14-6

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 (*)

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031

 

 

016-029-00-7

p-toluenesulphonic acid, containing more than 5 % H2SO4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

 

016-030-00-2

p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5 % H2SO4)

203-180-0

104-15-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 20 %

 

016-031-00-8

tetrahydrothiophene-1,1-dioxide;

sulpholane

204-783-1

126-33-0

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

016-032-00-3

1,3-propanesultone;

1,2-oxathiolane 2,2-dioxide

214-317-9

1120-71-4

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

016-033-00-9

dimethylsulfamoylchloride

236-412-4

13360-57-1

Carc. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

 

 

 

016-034-00-4

tetrasodium 3,3'-(piperazine-1,4-diylbis((6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)imino(2-acetamido)-4,1-phenyleneazo))bis(naphthalene-1,5-disulphonate)

400-010-9

81898-60-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-035-00-X

pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4-(3-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2,5-dimethylphenylazo)-2,5-disulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

400-120-7

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-036-00-5

tetrasodium 5-(4,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,3-azodinaphthalene-1,2,5,7-disulphonate

400-130-1

Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

 

 

 

016-037-00-0

disodium 1-amino-4-(4-benzenesulphonamido-3-sulphonatoanilino)anthraquinone-2-sulphonate

400-350-8

85153-93-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-038-00-6

disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-methoxy-2-sulphonatophenylazo)naphthalene-3-sulphonate

400-380-1

86393-35-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-039-00-1

tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulphonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulphonate

400-430-2

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-040-00-7

reaction mass of disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate and trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate

400-570-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-041-00-2

calcium 2,5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5-hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)benzenesulphonate

400-710-4

Acute Tox. 4 (*)

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

016-042-00-8

tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7- disulphonate

400-790-0

85665-97-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

016-043-00-3

dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2-sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulphonate

401-010-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-044-00-9

disodium S,S-hexane-1,6-diyldi(thiosulphate) dihydrate

401-320-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

016-045-00-4

lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate

401-560-2

108624-00-6

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-046-00-X

sodium hydrogensulphate

231-665-7

7681-38-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-047-00-5

hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulphonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5- trisulphonate

401-650-1

85665-96-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-048-00-0

sodium 3,5-dichloro-2-(5-cyano-2,6-bis(3-hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3-ylazo)benzenesulphonate

401-870-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-049-00-6

calcium octadecylxylenesulphonate

402-040-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

 

 

016-050-00-1

potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulphonato-6-(2-sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino) phenyl-N-methyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulphonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulphonat

402-150-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

 

 

 

016-051-00-7

trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6- trisulphonate

402-170-5

106359-91-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-052-00-2

benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate

402-240-5

102561-46-6

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

016-053-00-8

(C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)benzenesulphonate

402-460-1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

016-054-00-3

sodium 4-(2,4,4-trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulfonate

400-030-8

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 (**)

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 (**)

H302

H319

H335

H317

 

 

 

016-055-00-9

tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35 % sodium chloride and sodium acetate)

400-510-7

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

016-056-00-4

potassium hydrogensulphate

231-594-1

7646-93-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

016-057-00-X

styrene-4-sulfonyl chloride

404-770-2

2633-67-2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

 

 

 

016-058-00-5

thionyl chloride, reaction products with 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine

404-820-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

 

 

 

016-059-00-0

N,N,N',N'-tetramethyldithiobis(ethylene)diamine dihydrochloride

405-300-9

17339-60-5

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

 

 

 

016-060-00-6

diammonium peroxodisulphate;

ammonium persulphate

231-786-5

7727-54-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-061-00-1

dipotassium peroxodisulphate;

potassium persulphate

231-781-8

7727-21-1

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-062-00-7

bensultap (ISO);

1,3-bis(phenylsulfonylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane

17606-31-4

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-063-00-2

sodium metabisulphite

231-673-0

7681-57-4

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031

 

 

016-064-00-8

sodium hydrogensulphite . . . %;

sodium bisulphite . . . %

231-548-0

7631-90-5

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

EUH031

 

B

016-065-00-3

sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate

400-100-8

84057-97-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

016-066-00-9

tetrasodium [5-((4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3,5-disulfonatophenylazo)-2- sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate]copper(II)

404-070-7

116912-62-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-067-00-4

(4-methylphenyl)mesitylene sulfonate

407-530-5

67811-06-7

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-068-00-X

sodium 3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate

407-720-8

155160-86-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-069-00-5

3,5-bis-(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid

407-990-7

141915-64-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-070-00-0

4-benzyloxy-4'-(2,3-epoxy-2-methylprop-1-yloxy)diphenylsulfone

408-220-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-071-00-6

trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl) amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate

410-130-3

136248-03-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-072-00-1

3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-benzenesulfonamide

411-520-6

112195-27-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

 

 

 

016-073-00-7

tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)

404-310-0

10591-85-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-074-00-2

6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene

405-410-7

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

016-075-00-8

2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldiphenol

411-570-9

41481-66-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-076-00-3

2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol

411-290-7

131538-00-6

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 (**)

H410

 

 

 

016-077-00-9

2-chloro-p-toluenesulfochloride

412-890-1

42413-03-6

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

 

 

 

016-078-00-4

4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide

413-300-5

56187-04-3

Aquatic Chronic 4

H413

 

 

 

 

016-079-00-X

N,N-bis(2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl)-p-toluenesulfonamide

412-920-3

16695-22-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

016-080-00-5

sodium 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-phenylsulfamoyl))anilinobenzenesulfonate

412-320-1

31361-99-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-081-00-0

hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide

418-350-1

Muta. 2

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

 

 

 

016-082-00-6

ethoxysulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea

126801-58-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-083-00-1

acibenzolar-S-methyl;

benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioic acid S-methyl ester

420-050-0

135158-54-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

▼M1

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

▼B

016-085-00-2

flazasulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea

104040-78-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-086-00-8

tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate

402-590-9

109125-56-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-087-00-3

reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate;

diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate;

propylene carbonate

403-490-8

104558-95-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

 

 

 

016-088-00-9

4-(bis(4-(diethylamino)phenyl)methyl)benzene-1,2-dimethanesulfonic acid

407-280-7

71297-11-5

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-089-00-4

reaction mass of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene

413-840-1

Self-react. C (****)

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

 

016-090-00-X

4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide

415-040-8

14653-91-9

Acute Tox. 4 (*)

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

 

 

016-091-00-5

C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate

414-110-5

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

▼M6

016-092-00-0

reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;

4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;

5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

▼B

016-093-00-6

reaction mass of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate);

4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) (2:1)

414-770-4

140698-96-0

Self-react. C (****)

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

▼M1

016-094-00-1

sulfur

231-722-6

7704-34-9

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

▼B

016-095-00-7

reaction mass of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2);

Reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:3)

417-980-4

Self-react. C (****)

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-096-00-2

thifensulfuron-methyl (ISO);

methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼M1

016-097-00-8

1-amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride

434-480-1

32047-53-3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

 

 

 

▼M6

017-001-00-7

chlorine

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

▼B

017-002-00-2

hydrogen chloride

231-595-7

7647-01-0

Press. Gas

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

 

U5

017-002-01-X

hydrochloric acid ... %

231-595-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B

017-003-00-8

barium chlorate

236-760-7

13477-00-4

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-004-00-3

potassium chlorate

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-005-00-9

sodium chlorate

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

 

 

 

017-006-00-4

perchloric acid ... %

231-512-4

7601-90-3

Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 %

Skin Corr. 1B; H314: 10 % ≤ C < 50 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 10 %

Ox. Liq. 1; H271: C > 50 %:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50 %:

B

017-007-00-X

barium perchlorate

236-710-4

13465-95-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

 

 

 

017-008-00-5

potassium perchlorate

231-912-9

7778-74-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

▼M1

017-009-00-0

ammonium perchlorate

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

▼B

017-010-00-6

sodium perchlorate

231-511-9

7601-89-0

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-011-00-1

sodium hypochlorite, solution ... % Cl active

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥ 5 %

B

▼M6

017-012-00-7

calcium hypochlorite

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3 %

M = 10

T

▼B

017-013-00-2

calcium chloride

233-140-8

10043-52-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

017-014-00-8

ammonium chloride

235-186-4

12125-02-9

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

 

 

 

017-015-00-3

(2-(aminomethyl)phenyl)acetylchloride hydrochloride

417-410-4

61807-67-8

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

 

 

017-016-00-9

methyltriphenylphosphonium chloride

418-400-2

1031-15-8

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

 

 

 

017-017-00-4

(Z)-13-docosenyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-ammonium-chloride

426-210-6

120086-58-0

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

017-018-00-X

N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride

405-660-7

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

017-019-00-5

(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride

415-110-8

54417-53-7

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

017-020-00-0

ethyl propoxy aluminium chloride

421-790-7

13014-29-4

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

017-021-00-6

behenamidopropyl-dimethyl-(dihydroxypropyl) ammonium chloride

423-420-1

136920-10-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H410

 

 

 

▼M1

017-023-00-7

[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C6-18)-alkyl] trichlorides

425-520-9

197179-61-6

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

▼M6

017-026-00-3

chlorine dioxide

233-162-8

10049-04-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H270

H330

H314

H400

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H270

H330

H314

H400

 

M = 10

5

017-026-01-0

chlorine dioxide … %

233-162-8

10049-04-4

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % ≤ C < 3 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 3 %

M = 10

B

▼B

019-001-00-2

potassium

231-119-8

7440-09-7

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

019-002-00-8

potassium hydroxide;

caustic potash

215-181-3

1310-58-3

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

 

▼M11

019-003-00-3

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

▼B

020-001-00-X

calcium

231-179-5

7440-70-2

Water-react. 2

H261

GHS02

Dgr

H261

 

 

 

020-002-00-5

calcium cyanide

209-740-0

592-01-8

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

EUH032

 

 

020-003-00-0

reaction mass of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide;

tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide;

poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]

420-470-4

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

022-001-00-5

titanium tetrachloride

231-441-9

7550-45-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

EUH014

 

 

022-002-00-0

titanium(4+) oxalate

403-260-7

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

022-003-00-6

bis(η5-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium

412-000-1

125051-32-3

Flam. Sol. 1

Repr. 2

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 2

H228

H361f (***)

H373 (**)

H411

GHS02

GHS08

GHS09

Dgr

H228

H361f (***)

H373 (**)

H411

 

 

T

▼M6

022-004-00-1

potassium titanium oxide (K2Ti6O13)

432-240-0

12056-51-8

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

▼M1

022-005-00-7

[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium

419-840-8

169104-71-6

Flam. Sol. 1****

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H228

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H314

H317

H413

 

 

 

▼B

023-001-00-8

divanadium pentaoxide;

vanadium pentoxide

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H341

H361d (***)

H372 (**)

H332

H302

H335

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H341

H361d (***)

H372 (**)

H332

H302

H335

H411

 

 

 

024-001-00-0

chromium (VI) trioxide

215-607-8

1333-82-0

Ox. Sol. 1

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 2

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350

H340

H361f (***)

H330

H311

H301

H372 (**)

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H271

H350

H340

H361f (***)

H330

H311

H301

H372 (**)

H314

H334

H317

H410

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

024-002-00-6

potassium dichromate

231-906-6

7778-50-9

Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H410

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

3

024-003-00-1

ammonium dichromate

232-143-1

7789-09-5

Ox. Sol. 2 (****)

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H410

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Resp. Sens.; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317: C ≥ 0,2 %

G3

▼M6

024-004-00-7

sodium dichromate

234-190-3

10588-01-9

Ox. Sol. 2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H272

H350

H340

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H334

H317

H410

 

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

3

▼M1 —————

▼B

024-005-00-2

chromyl dichloride;

chromic oxychloride

239-056-8

14977-61-8

Ox. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350i

H340

H314

H317

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H350i

H340

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 10 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 5 %

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %

T3

024-006-00-8

potassium chromate

232-140-5

7789-00-6

Carc. 1B

Muta. 1B

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H340

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H340

H319

H335

H315

H317

H410

 

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.5 %

3

024-007-00-3

zinc chromates including zinc potassium chromate

Carc. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H317

H410

 

 

A

024-008-00-9

calcium chromate

237-366-8

13765-19-0

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

024-009-00-4

strontium chromate

232-142-6

7789-06-2

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H400

H410

 

 

 

024-010-00-X

dichromium tris(chromate);

chromium III chromate;

chromic chromate

246-356-2

24613-89-6

Ox. Sol. 1

Carc. 1B

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H271

H350

H314

H317

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H350

H314

H317

H410

 

 

T

024-011-00-5

ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)-2-naphtholato)chromate(1-)

400-110-2

109125-51-1

Self-react. C (****)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

 

 

024-012-00-0

trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)

400-810-8

Muta. 2

H341

GHS08

Wng

H341

 

 

 

024-013-00-6

trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi-2,2'naphtholato)chromate(1-)

402-500-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

024-014-00-1

trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)

402-870-0

93952-24-0

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

024-015-00-7

disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)

404-930-1

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H318

H411

 

 

 

024-016-00-2

tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)

405-110-6

88377-66-6

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 4

H373 (**)

H413

GHS08

Wng

H373 (**)

H413

 

 

 

024-017-00-8

Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex

Carc. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H317

H410

 

 

A

024-018-00-3

sodium chromate

231-889-5

7775-11-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H312

H314

H334

H317

H410

 

Resp. Sens.; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317: C ≥ 0,2 %

3

024-019-00-9

Main component: acetoacetic acid anilide / 3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}-{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}chromate (III);

by-product 1: acetoacetic acid anilide / acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}chromate (III);

by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene / 3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)

419-230-1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

024-020-00-4

trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)

418-220-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

▼M1

024-021-00-X

potassium tetrasodium bis[(N,N'-n)-1'-(phenylcarbamoyl)-3,5-disulfonatobenzeneazo-1'-prop-1'-ene-2,2'-diolato]chromate(III)

425-830-4

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

▼B

025-001-00-3

manganese dioxide

215-202-6

1313-13-9

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

025-002-00-9

potassium permanganate

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H302

H400

H410

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H410

 

 

 

025-003-00-4

manganese sulphate

232-089-9

7785-87-7

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 2

H373 (**)

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373 (**)

H411

 

 

 

025-004-00-X

bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese (IV) di(hexafluorophosphate) monohydrate

411-760-1

116633-53-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

025-005-00-5

reaction mass of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-);

tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-);

pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)

417-660-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

026-001-00-6

(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) hexafluoroantimonate

407-840-0

100011-37-8

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

 

 

 

026-002-00-1

(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) trifluoromethane-sulfonate

407-880-9

117549-13-0

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

▼M1

026-003-00-7

iron (II) sulfate

231-753-5

7720-78-7

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

 

 

 

026-003-01-4

iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate;

sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), heptahydrate;

ferrous sulfate heptahydrate

231-753-5

7782-63-0

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H319

H315

GHS07

Wng

H302

H319

H315

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 25 %

 

026-004-00-2

potassium ferrite

430-010-4

12160-44-0

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

▼B

027-001-00-9

cobalt

231-158-0

7440-48-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H334

H317

H413

 

 

 

▼M1

027-002-00-4

cobalt oxide

215-154-6

1307-96-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=10

 

027-003-00-X

cobalt sulfide

215-273-3

1317-42-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M=10

 

027-004-00-5

cobalt dichloride

231-589-4

7646-79-9

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M=10

1

027-005-00-0

cobalt sulfate

233-334-2

10124-43-3

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M=10

1

▼M6

027-006-00-6

cobalt di(acetate)

200-755-8

71-48-7

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1

▼M1

027-007-00-1

zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex

425-240-7

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

027-008-00-7

complex of cobalt(III)-bis(N-phenyl-4-(5-ethylsulfonyl-2-hydroxyphenylazo)-3-hydroxynaphthylamide), hydrated (n H2O, 2 < n < 3)

427-390-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

▼M6

027-009-00-2

cobalt dinitrate

233-402-1

10141-05-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M = 10

1

▼M1

027-010-00-8

cobalt carbonate

208-169-4

513-79-1

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H410

 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %

M=10

1

▼B

028-001-00-1

tetracarbonylnickel;

nickel tetracarbonyl

236-669-2

13463-39-3

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H351

H360D (***)

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H351

H360D (***)

H330

H410

 

 

 

▼M1

028-002-00-7

nickel

231-111-4

7440-02-0

Carc. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H351

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H372**

H317

 

 

S7

▼M1

028-002-01-4

nickel powder;

[particle diameter < 1 mm]

231-111-4

7440-02-0

Carc. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H372**

H317

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H351

H372**

H317

H412

 

 

 

▼M1

028-003-00-2

nickel monoxide; [1]

nickel oxide; [2]

bunsenite [3]

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-004-00-8

nickel dioxide

234-823-3

12035-36-8

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-005-00-3

dinickel trioxide

215-217-8

1314-06-3

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350i

H372**

H317

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

H413

 

 

 

028-006-00-9

nickel (II) sulfide; [1]

nickel sulfide; [2]

millerite [3]

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372**

H317

H410

 

 

 

028-007-00-4

trinickel disulfide;

nickel subsulfide; [1]

heazlewoodite [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H372**

H317

H410

 

 

 

028-008-00-X

nickel dihydroxide; [1]

nickel hydroxide [2]

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. 1A

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H360D***

H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H360D***

H341

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

 

 

▼M6

028-009-00-5

nickel sulfate

232-104-9

7786-81-4

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

▼M1

028-010-00-0

nickel carbonate;

basic nickel carbonate;

carbonic acid, nickel (2+) salt; [1]

carbonic acid, nickel salt; [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxy trinickel; [3]

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel [4]

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

 

 

▼M6

028-011-00-6

nickel dichloride

231-743-0

7718-54-9

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H331

H301

H372**

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

028-012-00-1

nickel dinitrate; [1]

nitric acid, nickel salt [2]

236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]

Ox. Sol. 2

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H318

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

▼M1

028-013-00-7

nickel matte

273-749-6

69012-50-6

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-014-00-2

slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate

295-859-3

92129-57-2

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H315

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

 

028-015-00-8

slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised

305-433-1

94551-87-8

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-016-00-3

nickel diperchlorate;

perchloric acid, nickel(II) salt

237-124-1

13637-71-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H314

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-017-00-9

nickel dipotassium bis(sulfate); [1]

diammonium nickel bis(sulfate) [2]

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-018-00-4

nickel bis(sulfamidate);

nickel sulfamate

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-019-00-X

nickel bis(tetrafluoroborate)

238-753-4

14708-14-6

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-021-00-0

nickel diformate; [1]

formic acid, nickel salt; [2]

formic acid, copper nickel salt [3]

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

▼M6

028-022-00-6

nickel di(acetate); [1]

nickel acetate [2]

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H332

H302

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M = 1

 

▼M1

028-024-00-7

nickel dibenzoate

209-046-8

553-71-9

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-025-00-2

nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)

223-463-2

3906-55-6

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

 

028-026-00-8

nickel(II) stearate;

nickel(II) octadecanoate

218-744-1

2223-95-2

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-027-00-3

nickel dilactate

16039-61-5

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-028-00-9

nickel(II) octanoate

225-656-7

4995-91-9

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H314

H334

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H314

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-029-00-4

nickel difluoride; [1]

nickel dibromide; [2]

nickel diiodide; [3]

nickel potassium fluoride [4]

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-030-00-X

nickel hexafluorosilicate

247-430-7

26043-11-8

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-031-00-5

nickel selenate

239-125-2

15060-62-5

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-032-00-0

nickel hydrogen phosphate; [1]

nickel bis(dihydrogen phosphate); [2]

trinickel bis(orthophosphate); [3]

dinickel diphosphate; [4]

nickel bis(phosphinate); [5]

nickel phosphinate; [6]

phosphoric acid, calcium nickel salt; [7]

diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-033-00-6

diammonium nickel hexacyanoferrate

74195-78-1

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-034-00-1

nickel dicyanide

209-160-8

557-19-7

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

EUH032

 

►M2  H ◄

028-035-00-7

nickel chromate

238-766-5

14721-18-7

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-036-00-2

nickel(II) silicate; [1]

dinickel orthosilicate; [2]

nickel silicate (3:4); [3]

silicic acid, nickel salt; [4]

trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) [5]

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-037-00-8

dinickel hexacyanoferrate

238-946-3

14874-78-3

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-038-00-3

trinickel bis(arsenate);

nickel(II) arsenate

236-771-7

13477-70-8

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-039-00-9

nickel oxalate; [1]

oxalic acid, nickel salt [2]

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-040-00-4

nickel telluride

235-260-6

12142-88-0

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-041-00-X

trinickel tetrasulfide

12137-12-1

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-042-00-5

trinickel bis(arsenite)

74646-29-0

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-043-00-0

cobalt nickel gray periclase;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

cobalt nickel dioxide; [2]

cobalt nickel oxide [3]

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

►M2  H ◄

028-044-00-6

nickel tin trioxide;

nickel stannate

234-824-9

12035-38-0

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

►M2  H ◄

028-045-00-1

nickel triuranium decaoxide

239-876-6

15780-33-3

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

►M2  H ◄

028-046-00-7

nickel dithiocyanate

237-205-1

13689-92-4

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

EUH032

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-047-00-2

nickel dichromate

239-646-5

15586-38-6

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-048-00-8

nickel(II) selenite

233-263-7

10101-96-9

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-049-00-3

nickel selenide

215-216-2

1314-05-2

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-050-00-9

silicic acid, lead nickel salt

68130-19-8

Carc. 1A

Repr. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H360Df

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H360Df

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-051-00-4

nickel diarsenide; [1]

nickel arsenide [2]

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

▼M6

028-052-00-X

nickel barium titanium primrose priderite;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

271-853-6

68610-24-2

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

 

▼M1

028-053-00-5

nickel dichlorate; [1]

nickel dibromate; [2]

ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %1

M=1

►M2  H ◄

028-054-00-0

nickel(II) trifluoroacetate; [1]

nickel(II) propionate; [2]

nickel bis(benzenesulfonate); [3]

nickel(II) hydrogen citrate; [4]

citric acid, ammonium nickel salt; [5]

citric acid, nickel salt; [6]

nickel bis(2-ethylhexanoate); [7]

2-ethylhexanoic acid, nickel salt; [8]

dimethylhexanoic acid nickel salt; [9]

nickel(II) isooctanoate; [10]

nickel isooctanoate; [11]

nickel bis(isononanoate); [12]

nickel(II) neononanoate; [13]

nickel(II) isodecanoate; [14]

nickel(II) neodecanoate; [15]

neodecanoic acid, nickel salt; [16]

nickel(II) neoundecanoate; [17]

bis(d-gluconato-O 1,O 2)nickel; [18]

nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2); [19]

nickel(II) palmitate; [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel; [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel; [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel; [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel; [28]

fatty acids, C6-19-branched, nickel salts; [29]

fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts; [30]

2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt; [31]

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H372**

H334

H317

H410

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %

M=1

►M2  H ◄

028-055-00-6

nickel(II) sulfite; [1]

nickel tellurium trioxide; [2]

nickel tellurium tetraoxide; [3]

molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. 1A

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H334

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-056-00-1

nickel boride (NiB); [1]

dinickel boride; [2]

trinickel boride; [3]

nickel boride; [4]

dinickel silicide; [5]

nickel disilicide; [6]

dinickel phosphide; [7]

nickel boron phosphide [8]

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H372**

H317

H410

 

 

►M2  H ◄

028-057-00-7

dialuminium nickel tetraoxide; [1]

nickel titanium trioxide; [2]

nickel titanium oxide; [3]

nickel divanadium hexaoxide; [4]

cobalt dimolybdenum nickel octaoxide; [5]

nickel zirkonium trioxide; [6]

molybdenum nickel tetraoxide; [7]

nickel tungsten tetraoxide; [8]

olivine, nickel green; [9]

lithium nickel dioxide; [10]

molybdenum nickel oxide; [11]

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. 1A

STOT RE 1

Skin Sens. 1

H350i

H372**

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350i

H372**

H317

 

 

►M2  H ◄

028-058-00-2

cobalt lithium nickel oxide

442-750-5

Carc. 1A

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H330

H372**

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H372**

H317

H410

 

 

 

▼B

029-001-00-4

copper chloride;

copper (I) chloride;

cuprous chloride

231-842-9

7758-89-6

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

▼M13

029-002-00-X

oxid měďný

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

M = 100

 

▼B

029-003-00-5

Naphthenic acids, copper salts;

copper naphthenate

215-657-0

1338-02-9

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H302

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H302

H410

 

 

 

029-004-00-0

copper sulphate

231-847-6

7758-98-7

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H315

H410

 

 

 

029-005-00-6

(tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II), reaction products with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid

401-260-1

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

029-006-00-1

tris(octadec-9-enylammonium) (trisulfonatophthalocyaninato)copper(II)

403-210-4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

029-007-00-7

(trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5-sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4-sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide

404-670-9

89797-01-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

G

029-008-00-2

copper(II) methanesulfonate

405-400-2

54253-62-2

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

 

 

029-009-00-8

phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex

413-650-9

93971-95-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

029-010-00-3

reaction mass of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)

407-700-9

101408-30-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

029-011-00-9

sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex

412-730-0

150522-10-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

029-012-00-4

sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)

407-340-2

124719-24-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

▼M1

029-013-00-X

trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)

407-580-8

130201-51-3

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

▼M1

029-014-00-5

reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex;

2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex

419-610-7

171866-24-3

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373**

H411

 

 

 

▼M13

029-015-00-0

thiokyanatan měďný

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

 

029-016-00-6

oxid měďnatý

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

 

029-017-00-1

chlorid-trihydroxid diměďnatý

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

M = 10

 

029-018-00-7

hexahydroxid-síran tetraměďnatý; [1]

hexahydroxid-síran tetraměďnatý hydrát [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

029-019-01-X

měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

M = 10

 

029-020-00-8

uhličitan měďnatý – hydroxid měďnatý (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

M = 10

 

029-021-00-3

hydroxid měďnatý

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

M = 10

 

029-022-00-9

bordeauxská jícha;

reakční produkty síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

M = 10

 

029-023-00-4

síran měďnatý, pentahydrát

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

M = 10

 

▼B

030-001-00-1

zinc powder - zinc dust (pyrophoric)

231-175-3

7440-66-6

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H260

H250

H410

 

 

T

030-001-01-9

zinc powder - zinc dust (stabilised)

231-175-3

7440-66-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

030-003-00-2

zinc chloride

231-592-0

7646-85-7

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H410

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

030-004-00-8

dimethylzinc; [1]

diethylzinc [2]

208-884-1 [1]

209-161-3 [2]

544-97-8 [1]

557-20-0 [2]

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H260

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H260

H314

H410

EUH014

 

 

030-005-00-3

diamminediisocyanatozinc

401-610-3

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H302

H318

H334

H317

H400

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H334

H317

H400

 

 

 

030-006-00-9

zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa- and hepta hydrate); [1]

zinc sulphate (anhydrous) [2]

231-793-3 [1]

231-793-3 [2]

7446-19-7 [1]

7733-02-0 [2]

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

 

 

030-007-00-4

bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O 1,O 2)zinc

403-360-0

42405-40-3

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H302

H410

 

 

T

030-008-00-X

hydroxo(2-(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)

403-750-0

113036-91-2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

▼M1

030-009-00-5

zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate

417-130-2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

030-010-00-0

2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt

430-740-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

▼B

030-011-00-6

trizinc bis(orthophosphate)

231-944-3

7779-90-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼M7

030-012-00-1

aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide

423-570-6

169314-88-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413

 

 

 

▼B

030-013-00-7

zinc oxide

215-222-5

1314-13-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼M1

030-015-00-8

tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate

440-060-9

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

▼M11

031-001-00-4

arsenid galia

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (dýchací a krvetvorný systém)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (dýchací a krvetvorný systém)

 

 

 

▼B

033-001-00-X

arsenic

231-148-6

7440-38-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

 

 

033-002-00-5

arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

(*)

A1

033-003-00-0

diarsenic trioxide;

arsenic trioxide

215-481-4

1327-53-3

Carc. 1A

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H300

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H300

H314

H410

 

 

 

033-004-00-6

diarsenic pentaoxide;

arsenic pentoxide;

arsenic oxide

215-116-9

1303-28-2

Carc. 1A

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

 

 

 

▼M1

033-005-00-1

arsenic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Carc. 1A

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

 

 

A

▼B

033-006-00-7

arsine

232-066-3

7784-42-1

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H330

H373 (**)

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H220

H330

H373 (**)

H410

 

 

U

033-007-00-2

tert-butylarsine

423-320-6

4262-43-5

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 2 (*)

H250

H330

GHS02

GHS06

Dgr

H250

H330

 

 

 

034-001-00-2

selenium

231-957-4

7782-49-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 4

H331

H301

H373 (**)

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H301

H373 (**)

H413

 

 

 

▼M1

034-002-00-8

selenium compounds with the exception of cadmium sulphoselenide and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H373**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H373**

H410

 

 

A

▼B

034-003-00-3

sodium selenite

233-267-9

10102-18-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H300

H331

H317

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H331

H317

H411

EUH031

 

 

035-001-00-5

bromine

231-778-1

7726-95-6

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H330

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H400

 

 

 

035-002-00-0

hydrogen bromide

233-113-0

10035-10-6

Press. Gas

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS04

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

U

035-002-01-8

hydrobromic acid ... %

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 40 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 40 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 40 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B

035-003-00-6

potassium bromate

231-829-8

7758-01-2

Ox. Sol. 1

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

H271

H350

H301

GHS03

GHS06

GHS08

Dgr

H271

H350

H301

 

 

 

035-004-00-1

2-hydroxyethylammonium perbromide

407-440-6

Ox. Sol. 2 (****)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H317

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H317

H400

 

 

 

040-001-00-3

zirconium powder (pyrophoric)

231-176-9

7440-67-7

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

040-002-00-9

zirconium powder, dry (non pyrophoric)

Self-heat. 1

H251

GHS02

Dgr

H251

 

 

T

▼M1

040-003-00-4

reaction product of 3,5-di-tert-butylsalicylic acid and zirconium oxychloride, dehydrated, basic Zr: DTBS = 1,0: 1,0 to 1,0: 1,5

430-610-6

226996-19-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼M1

042-001-00-9

molybdenum trioxide

215-204-7

1313-27-5

Carc. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H351

H319

H335

GHS08

GHS07

Wng

H351

H319

H335

 

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

404-760-8

117342-25-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

H331

H318

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H318

 

 

 

▼B

042-003-00-X

tetrakis(trimethylhexadecylammonium) hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

404-860-1

116810-46-9

Flam. Sol. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H318

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H318

H410

 

 

T

042-004-00-5

Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)

412-780-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H411

 

 

 

▼M1

042-005-00-0

reaction mass of: mono- and di-glycerols of canola oil;

canola oil acid amide of branched 1,3-propanediamine,N-[3-(tridecyloxy)-propyl];

N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex

434-240-6

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

046-001-00-X

tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate

425-270-0

134620-00-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373**

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373**

H318

H317

H410

 

 

 

▼M1

047-001-00-2

silver nitrate

231-853-9

7761-88-8

Ox. Sol. 2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H272

H314

H400

H410

GHS03

GHS05

GHS09

Dgr

H272

H314

H410

 

 

 

▼M1

047-002-00-8

polyphosphoric acid, copper, sodium, magnesium, calcium, silver and zinc salt

416-850-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

▼B

048-001-00-5

cadmium compounds, with the exception of cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe),

reaction mass of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS.yZnS), reaction mass of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS.yHgS), and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

(*)

A1

048-002-00-0

cadmium (non-pyrophoric); [1]

cadmium oxide (non-pyrophoric) [2]

231-152-8 [1]

215-146-2 [2]

7440-43-9 [1]

1306-19-0 [2]

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H341

H361fd

H330

H372 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H361fd

H330

H372 (**)

H410

 

 

 

048-003-00-6

cadmium diformate;

cadmiumformate

224-729-0

4464-23-7

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Carc. 2

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,25 %

 

048-004-00-1

cadmium cyanide

208-829-1

542-83-6

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Carc. 2

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H351

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H351

H373 (**)

H410

EUH032

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

EUH032: C ≥ 1 %

 

048-005-00-7

cadmiumhexafluorosilicate(2-);

cadmium fluorosilica

241-084-0

17010-21-8

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Carc. 2

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

 

048-006-00-2

cadmium fluoride

232-222-0

7790-79-6

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0.01 %

(*) oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2: 0,1 % ≤ C < 7 %

 

048-007-00-8

cadmium iodide

232-223-6

7790-80-9

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Carc. 2

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H351

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H351

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

 

048-008-00-3

cadmium chloride

233-296-7

10108-64-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

(*) oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %

 

048-009-00-9

cadmium sulphate

233-331-6

10124-36-4

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H330

H301

H372 (**)

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

(*) oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %

 

048-010-00-4

cadmium sulphide

215-147-8

1306-23-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H361fd

H372 (**)

H302

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H361fd

H372 (**)

H302

H413

 

(*)

STOT RE 1; H372: C ≥ 10 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 10 %

1

048-011-00-X

cadmium (pyrophoric)

231-152-8

7440-43-9

Pyr. Sol. 1

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H350

H341

H361fd

H330

H372 (**)

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H250

H350

H341

H361fd

H330

H372 (**)

H410

 

 

 

050-001-00-5

tin tetrachloride;

stannic chloride

231-588-9

7646-78-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

▼M1

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannane;

tri(cyclohexyl)tin hydroxide

236-049-1

13121-70-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M=1000

 

050-003-00-6

fentin acetate (ISO);

triphenyltin acetate

212-984-0

900-95-8

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

 

M=10

 

050-004-00-1

fentin hydroxide (ISO);

triphenyltin hydroxide

200-990-6

76-87-9

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H361d***

H330

H311

H301

H372**

H335

H315

H318

H410

 

M=10

 

▼B

050-005-00-7

trimethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

(*)

A1

050-006-00-2

triethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

(*)

A1

050-007-00-8

tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

(*)

A1

▼M11

050-008-00-3

tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

▼B

050-009-00-9

fluorotripentylstannane; [1]

hexapentyldistannoxane [2]

243-546-7 [1]

247-143-7 [2]

20153-49-5 [1]

25637-27-8 [2]

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

(*)

1

050-010-00-4

fluorotrihexylstannane

243-547-2

20153-50-8

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

(*)

1

▼M1

050-011-00-X

triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

*

M=100

A1

▼B

050-012-00-5

tetracyclohexylstannane; [1]

chlorotricyclohexylstannane; [2]

butyltricyclohexylstannane [3]

215-910-5 [1]

221-437-5 [2]

230-358-5 [3]

1449-55-4 [1]

3091-32-5 [2]

7067-44-9 [3]

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

(*)

A1

050-013-00-0

trioctyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H319

H335

H315

H413

GHS07

Wng

H319

H335

H315

H413

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

A1

050-017-00-2

fenbutatin oxide (ISO);

bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)oxide

236-407-7

13356-08-6

Acute Tox. 2 (*)

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H319

H315

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H319

H315

H410

 

 

 

▼M1

050-018-00-8

tin(II) methanesulphonate

401-640-7

53408-94-9

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H302

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H317

H411

 

 

 

▼B

050-019-00-3

azocyclotin (ISO);

1-(tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole

255-209-1

41083-11-8

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H335

H315

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H315

H318

H410

 

 

 

050-020-00-9

trioctylstannane

413-320-4

869-59-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H372 (**)

H315

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H372 (**)

H315

H413

 

 

 

▼M1

050-021-00-4

dichlorodioctyl stannane

222-583-2

3542-36-7

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H331

H372**

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372**

H412

 

 

 

050-022-00-X

dibutyltin dichloride;

(DBTC)

211-670-0

683-18-1

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H360FD

H330

H301

H312

H372**

H314

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,01 % ≤ C < 5 %

Eye Dam. 1; H318: 3 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,01 % ≤ C < 3 %

M=10

 

050-023-00-5

reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane;

bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;

bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;

((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane

422-920-5

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373**

H410

 

M=10

 

050-024-00-0

reaction mass of: tri-p-tolyltin hydroxide;

hexa-p-tolyl-distannoxane

432-230-6

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H372**

H302

H315

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H372**

H302

H315

H318

H317

H410

 

 

 

▼M7

050-025-00-6

trichloromethylstannane

213-608-8

993-16-8

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

050-026-00-1

2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-828-5

57583-34-3

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

050-027-00-7

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

▼M8

050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitní systém)

H314

EUH071

 

 

▼B

051-001-00-8

antimony trichloride

233-047-2

10025-91-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

051-002-00-3

antimony pentachloride

231-601-8

7647-18-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

051-003-00-9

antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb2O4), pentoxide (Sb2O5), trisulphide (Sb2S3), pentasulphide (Sb2S5) and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H332

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H411

 

(*)

A1

051-004-00-4

antimony trifluoride

232-009-2

7783-56-4

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H411

 

 

 

051-005-00-X

antimony trioxide

215-175-0

1309-64-4

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

051-006-00-5

diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluoroantimonate

403-500-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

051-007-00-0

bis(4-dodecylphenyl)iodonium hexafluoroantimonate

404-420-9

71786-70-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

053-001-00-3

iodine

231-442-4

7553-56-2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

H332

H312

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H400

 

 

 

053-002-00-9

hydrogen iodide

233-109-9

10034-85-2

Press. Gas

Skin Corr. 1A

H314

GHS04

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 10 %

Skin Corr. 1B; H314: 0,2 % ≤ C < 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,02 %

U5

053-002-01-6

hydriodic acid ... %

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

 

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

▼M6

053-003-00-4

iodoxybenzene

696-33-3

Expl. ****

****

****

****

 

 

 

053-004-00-X

calcium iodoxybenzoate

Expl. ****

****

****

****

 

 

C

▼B

053-005-00-5

(4-(1-methylethyl)phenyl)-(4-methylphenyl)iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (1-)

422-960-3

178233-72-2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H373 (**)

H410

 

 

 

056-001-00-1

barium peroxide

215-128-4

1304-29-6

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H272

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H272

H332

H302

 

 

 

056-002-00-7

barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

(*)

A1

056-003-00-2

barium carbonate

208-167-3

513-77-9

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

056-004-00-8

barium chloride

233-788-1

10361-37-2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H301

H332

GHS06

Dgr

H301

H332

 

 

 

▼M1

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfite trihydrate

456-900-2

51285-81-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

▼B

072-001-00-4

hafnium tetra-n-butoxide

411-740-2

22411-22-9

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

074-001-00-X

hexasodium tungstate hydrate

412-770-9

12141-67-2

Acute Tox. 4 (*)

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

 

 

 

074-002-00-5

Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione

408-250-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H314

H317

H410

 

 

 

076-001-00-5

osmium tetraoxide;

osmic acid

244-058-7

20816-12-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Skin Corr. 1B

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

078-001-00-0

tetrachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

 

 

A

078-002-00-6

diammonium tetrachloroplatinate

237-499-1

13820-41-2

Acute Tox. 3 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

 

 

 

078-003-00-1

disodium tetrachloroplatinate

233-051-4

10026-00-3

Acute Tox. 3 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

 

 

 

078-004-00-7

dipotassium tetrachloroplatinate

233-050-9

10025-99-7

Acute Tox. 3 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H315

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H315

H318

H334

H317

 

 

 

078-005-00-2

hexachloroplatinates with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

 

 

A

078-006-00-8

disodium hexachloroplatinate

240-983-5

16923-58-3

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

 

 

 

078-007-00-3

dipotassium hexachloroplatinate

240-979-3

16921-30-5

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

 

 

 

078-008-00-9

diammonium hexachloroplatinate

240-973-0

16919-58-7

Acute Tox. 3 (*)

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H318

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H318

H334

H317

 

 

 

078-009-00-4

hexachloroplatinic acid

241-010-7

16941-12-1

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H301

H314

H334

H317

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H301

H314

H334

H317

 

 

 

▼M1

078-010-00-X

tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate

426-730-3

123439-82-7

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H412

 

 

 

078-011-00-5

hydroxydisulfito platinum(II) acid

423-310-1

61420-92-6

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373

H314

H334

H317

H412

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373

H314

H334

H317

H412

 

 

 

078-012-00-0

platinum(IV) nitrate/nitric acid solution

432-400-1

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

▼M1

080-001-00-0

mercury

231-106-7

7439-97-6

Repr. 1B

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D***

H330

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H360D***

H330

H372**

H410

 

 

 

▼B

080-002-00-6

inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

A1

080-003-00-1

dimercury dichloride;

mercurous chloride;

calomel

233-307-5

10112-91-1

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H410

 

 

 

080-004-00-7

organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %

A1

080-005-00-2

mercury difulminate;

mercuric fulminate;

fulminate of mercury

211-057-8

628-86-4

Unst. Expl.

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H331

H311

H301

H373 (**)

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H200

H331

H311

H301

H373 (**)

H400

H410

 

 

 

080-005-01-X

mercury difulminate;

mercuric fulminate;

fulminate of mercury [> 20 % phlegmatiser]

211-057-8

628-86-4

Expl. 1.1

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H331

H311

H301

H373 (**)

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373 (**)

H400

H410

 

 

 

▼M1

080-006-00-8

dimercury dicyanide oxide;

mercuric oxycyanide

215-629-8

1335-31-5

Expl. 1.1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H331

H311

H301

H373**

H400

H410

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H331

H311

H301

H373**

H410

 

 

 

▼B

080-007-00-3

dimethylmercury; [1]

diethylmercury [2]

209-805-3 [1]

211-000-7 [2]

593-74-8 [1]

627-44-1 [2]

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H373 (**)

H410

 

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %

1

080-008-00-9

phenylmercury nitrate; [1]

phenylmercury hydroxide; [2]

basic phenylmercury nitrate [3]

200-242-9 [1]

202-866-7 [2]

— [3]

55-68-5 [1]

100-57-2 [2]

8003-05-2 [3]

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 (**)

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 (**)

H314

H410

 

 

 

080-009-00-4

2-methoxyethylmercury chloride

204-659-7

123-88-6

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 (**)

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 (**)

H314

H410

 

 

 

▼M1

080-010-00-X

mercury dichloride;

mercuric chloride

231-299-8

7487-94-7

Muta. 2

Repr. 2

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H361f***

H300

H372**

H314

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H361f***

H300

H372**

H314

H410

 

 

 

▼B

080-011-00-5

phenylmercury acetate

200-532-5

62-38-4

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H372 (**)

H314

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H372 (**)

H314

H410

 

 

 

081-001-00-3

thallium

231-138-1

7440-28-0

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 4

H330

H300

H373 (**)

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H300

H373 (**)

H413

 

 

 

081-002-00-9

thallium compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H373 (**)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H373 (**)

H411

 

 

A

081-003-00-4

dithallium sulphate;

thallic sulphate

231-201-3

7446-18-6

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H300

H372 (**)

H315

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H300

H372 (**)

H315

H411

 

 

 

082-001-00-6

lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H410

 

Repr. 2; H361f: C ≥ 2,5 %

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 %

A1

082-002-00-1

lead alkyls

Repr. 1A

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H330

H310

H300

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H330

H310

H300

H373 (**)

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,1 %

(*)

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %

A1

082-003-00-7

lead diazide;

lead azide

236-542-1

13424-46-9

Unst. Expl.

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS01

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H200

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H410

 

 

1

082-003-01-4

lead diazide;

lead azide [> 20 % phlegmatiser]

236-542-1

13424-46-9

Expl. 1.1

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

GHS01

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H201

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H410

 

 

1

▼M1

082-004-00-2

lead chromate

231-846-0

7758-97-6

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

▼B

082-005-00-8

lead di(acetate)

206-104-4

301-04-2

Repr. 1A

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H373 (**)

H410

 

 

1

082-006-00-3

trilead bis(orthophosphate)

231-205-5

7446-27-7

Repr. 1A

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360Df

H373 (**)

H410

 

 

1

082-007-00-9

lead acetate, basic

215-630-3

1335-32-6

Carc. 2

Repr. 1A

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H373 (**)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H373 (**)

H410

 

 

1

082-008-00-4

lead(II) methanesulphonate

401-750-5

17570-76-2

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H315

H318

 

 

1

▼M1

082-009-00-X

lead sulfochromate yellow;

C.I. Pigment Yellow 34;

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]

215-693-7

1344-37-2

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

082-010-00-5

lead chromate molybdate sulfate red;

C.I. Pigment Red 104;

[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]

235-759-9

12656-85-8

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H373**

H410

 

 

1

▼B

082-011-00-0

lead hydrogen arsenate

232-064-2

7784-40-9

Carc. 1A

Repr. 1A

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H331

H301

H373 (**)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H360Df

H331

H301

H373 (**)

H410

 

 

1

▼M1

082-012-00-6

barium calcium cesium lead samarium strontium bromide chloride fluoride iodide europium doped

431-780-4

199876-46-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H302

H373**

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373**

H411

 

 

 

▼M13

082-013-00-1

olověný prášek;

[průměr částic < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 %

 

082-014-00-7

celistvé olovo:

[průměr částic ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

 

 

▼B

092-001-00-8

uranium

231-170-6

7440-61-1

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 4

H330

H300

H373 (**)

H413

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H300

H373 (**)

H413

 

 

 

▼M1

092-002-00-3

uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H373**

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H373**

H411

 

 

A

▼B

601-001-00-4

methane

200-812-7

74-82-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

601-002-00-X

ethane

200-814-8

74-84-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

601-003-00-5

propane

200-827-9

74-98-6

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

601-004-00-0

butane; [1]

and isobutane [2]

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

C U

601-004-01-8

butane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)); [1]

isobutane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) [2]

203-448-7 [1]

200-857-2 [2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

C S U

601-005-00-6

2,2-dimethylpropane;

neopentane

207-343-7

463-82-1

Flam. Gas 1

Press. Gas

Aquatic Chronic 2

H220

H411

GHS02

GHS04

GHS09

Dgr

H220

H411

 

 

U

601-006-00-1

pentane

203-692-4

109-66-0

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H336

H411

EUH066

 

C

▼M1

601-007-00-7

hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6));

2-methylpentane; [1]

3-methylpentane; [2]

2,2-dimethylbutane; [3]

2,3-dimethylbutane [4]

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

 

 

C

601-008-00-2

heptane;

n-heptane; [1]

2,4-dimethylpentane; [2]

2,2,3-trimethylbutane; [3]

3,3-dimethylpentane; [4]

2,3-dimethylpentane; [5]

3-methylhexane; [6]

2,2-dimethylpentane; [7]

2-methylhexane; [8]

3-ethylpentane; [9]

isoheptane; [10]

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

 

 

C

601-009-00-8

octane;

n-octane; [1]

2,2,4-trimethylpentane; [2]

2,3,3-trimethylpentane; [3]

3,3-dimethylhexane; [4]

2,2,3-trimethylpentane; [5]

2,3,4-trimethylpentane; [6]

3,4-dimethylhexane; [7]

2,3-dimethylhexane; [8]

2,4-dimethylhexane; [9]

4-methylheptane; [10]

3-methylheptane; [11]

2,2-dimethylhexane; [12]

2,5-dimethylhexane; [13]

2-methylheptane; [14]

2,2,3,3-tetramethylbutane; [15]

3-ethyl-2-methylpentane; [16]

3-ethylhexane; [17]

3-ethyl-3-methylpentane; [18]

isooctane; [19]

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

 

 

C

▼B

601-010-00-3

ethylene

200-815-3

74-85-1

Flam. Gas 1

Press. Gas

STOT SE 3

H220

H336

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H336

 

 

U

601-011-00-9

propene;

propylene

204-062-1

115-07-1

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

601-012-00-4

but-1-ene; [1]

butene, mixed-1-and-2-isomers; [2]

2-methylpropene; [3]

(Z)-but-2-ene; [4]

(E)-but-2-ene [5]

203-449-2 [1]

203-452-9 [2]

204-066-3 [3]

209-673-7 [4]

210-855-3 [5]

106-98-9 [1]

107-01-7 [2]

115-11-7 [3]

590-18-1 [4]

624-64-6 [5]

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

C U

601-013-00-X

1,3-butadiene;

buta-1,3-diene

203-450-8

106-99-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1A

Muta. 1B

H220

H350

H340

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H350

H340

 

 

D U

601-014-00-5

isoprene (stabilised)

2-methyl-1,3-butadiene

201-143-3

78-79-5

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

Aquatic Chronic 3

H224

H350

H341

H412

GHS02

GHS08

Dgr

H224

H350

H341

H412

 

 

D

601-015-00-0

acetylene;

ethyne

200-816-9

74-86-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

►M4  EUH006 ◄

 

U

601-016-00-6

cyclopropane

200-847-8

75-19-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

601-017-00-1

cyclohexane

203-806-2

110-82-7

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H304

H315

H336

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H410

 

 

 

601-018-00-7

methylcyclohexane

203-624-3

108-87-2

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

 

 

 

601-019-00-2

1,4-dimethylcyclohexane

209-663-2

589-90-2

Flam. Liq. 2

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H304

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H304

H315

H336

H411

 

 

 

601-020-00-8

benzene

200-753-7

71-43-2

Flam. Liq. 2

Carc. 1A

Muta. 1B

STOT RE 1

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H350

H340

H372 (**)

H304

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H340

H372 (**)

H304

H319

H315

 

 

E

601-021-00-3

toluene

203-625-9

108-88-3

Flam. Liq. 2

Repr. 2

Asp. Tox. 1

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H361d (***)

H304

H373 (**)

H315

H336

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361d (***)

H304

H373 (**)

H315

H336

 

 

 

601-022-00-9

o-xylene; [1]

p-xylene; [2]

m-xylene; [3]

xylene [4]

202-422-2 [1]

203-396-5 [2]

203-576-3 [3]

215-535-7 [4]

95-47-6 [1]

106-42-3 [2]

108-38-3 [3]

1330-20-7 [4]

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Skin Irrit. 2

H226

H332

H312

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H312

H315

 

(*)

C

▼M8

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

 

 

 

▼B

601-024-00-X

cumene; [1]

propylbenzene [2]

202-704-5 [1]

203-132-9 [2]

98-82-8 [1]

103-65-1 [2]

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411

 

 

C

601-025-00-5

mesitylene;

1,3,5-trimethylbenzene

203-604-4

108-67-8

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H335

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H335

H411

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %

 

▼M8

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

 

*

D

▼B

601-027-00-6

2-phenylpropene;

α-methylstyrene

202-705-0

98-83-9

Flam. Liq. 3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H319

H335

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H319

H335

H411

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %

 

601-028-00-1

2-methylstyrene;

2-vinyltoluene

210-256-7

611-15-4

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

601-029-00-7

dipentene;

limonene; [1]

(R)-p-mentha-1,8-diene;

d-limonene; [2]

(S)-p-mentha-1,8-diene;

l-limonene; [3]

trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene; [4]

(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene [5]

205-341-0 [1]

227-813-5 [2]

227-815-6 [3]

229-977-3 [4]

231-732-0 [5]

138-86-3 [1]

5989-27-5 [2]

5989-54-8 [3]

6876-12-6 [4]

7705-14-8 [5]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C

601-030-00-2

cyclopentane

206-016-6

287-92-3

Flam. Liq. 2

Aquatic Chronic 3

H225

H412

GHS02

Dgr

H225

H412

 

 

 

601-031-00-8

2,4,4-trimethylpent-1-ene

203-486-4

107-39-1

Flam. Liq. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H411

GHS02

GHS09

Dgr

H225

H411

 

 

 

601-032-00-3

benzo[a]pyrene;

benzo[def]chrysene

200-028-5

50-32-8

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H360FD

H317

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

▼M1

601-033-00-9

benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

M=100

 

▼B

601-034-00-4

benz[e]acephenanthrylene

205-911-9

205-99-2

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

 

 

601-035-00-X

benzo[j]fluoranthene

205-910-3

205-82-3

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

 

 

601-036-00-5

benzo[k]fluoranthene

205-916-6

207-08-9

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

 

 

601-037-00-0

n-hexane

203-777-6

110-54-3

Flam. Liq. 2

Repr. 2

Asp. Tox. 1

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H225

H361f (***)

H304

H373 (**)

H315

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H361f (***)

H304

H373 (**)

H315

H336

H411

 

STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %

 

▼M1

601-041-00-2

dibenz[a,h]anthracene

200-181-8

53-70-3

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

M=100

 

▼B

601-042-00-8

biphenyl;

diphenyl

202-163-5

92-52-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

601-043-00-3

1,2,4-trimethylbenzene

202-436-9

95-63-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H319

H335

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H319

H335

H315

H411

 

 

 

601-044-00-9

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

201-052-9

77-73-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H332

H302

H319

H335

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H302

H319

H335

H315

H411

 

 

 

601-045-00-4

1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

204-340-2

119-64-2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

EUH019

 

 

601-046-00-X

7-methylocta-1,6-diene

404-210-7

42152-47-6

Flam. Liq. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H400

H410

GHS02

GHS09

Wng

H226

H410

 

 

 

601-047-00-5

m-mentha-1,3(8)-diene

404-150-1

17092-80-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

601-048-00-0

chrysene

205-923-4

218-01-9

Carc. 1B

Muta. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H341

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H341

H410

 

 

 

601-049-00-6

benzo[e]pyrene

205-892-7

192-97-2

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410

 

 

 

601-051-00-7

4-phenylbut-1-ene

405-980-7

768-56-9

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

601-052-00-2

naphthalene

202-049-5

91-20-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

601-053-00-8

nonylphenol; [1]

4-nonylphenol, branched [2]

246-672-0 [1]

284-325-5 [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

Repr. 2

Acute Tox. 4 (*)

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H314

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361fd

H302

H314

H410

 

 

 

601-054-00-3

reaction mass of isomers of: dibenzylbenzene;

dibenzyl(methyl)benzene;

dibenzyl(dimethyl)benzene;

dibenzyl(trimethyl)benzene

405-570-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

601-055-00-9

reaction mass of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes;

di-(2-tetradecyl)naphthalenes;

tri-(2-tetradecyl)naphthalenes

410-190-0

132983-41-6

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H319

H413

GHS07

Wng

H319

H413

 

 

 

601-056-00-4

reaction mass of isomers of: methyldiphenylmethane;

dimethyldiphenylmethane

405-470-4

73807-39-3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

601-057-00-X

N-dodecyl-[3-(4-(dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate

421-130-8

156679-41-3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H410

 

 

 

601-058-00-5

di-L-para-menthene

417-870-6

83648-84-4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H317

H410

 

 

 

601-059-00-0

methyl 2-benzylidene-3-oxobutyrate

420-940-9

15768-07-7

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

 

 

 

601-060-00-6

1,2-bis[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}-1,3,5-triazin-2ylamino]ethane;x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245

417-610-1

155522-09-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-061-00-1

(ethyl-1,2-ethanediyl)[-2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]-propyl]ω-(nonylphenoxy)poly]oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)

418-960-8

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H314

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H317

H411

 

 

 

601-062-00-7

reaction mass of: branched triacontane;

branched dotriacontane;

branched tetratriacontane;

branched hexatriacontane

417-030-9

151006-59-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

601-063-00-2

reaction mass of isomers of branched tetracosane

417-060-2

151006-61-0

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

601-064-00-8

branched hexatriacontane

417-070-7

151006-62-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

▼M1

601-065-00-3

reaction mass of: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane);

(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)

416-930-9

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

▼B

601-066-00-9

1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl) ethanone

426-820-2

78531-60-9

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

601-067-00-4

triethyl arsenate

427-700-2

15606-95-8

Carc. 1A

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H301

H410

 

 

 

601-068-00-X

1,2-diacetoxybut-3-ene

421-720-5

18085-02-4

Acute Tox. 4 (*)

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

601-069-00-5

2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide

422-680-1

287933-44-2

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

▼M1

601-070-00-0

reaction mass of: branched icosane;

branched docosane;

branched tetracosane

417-050-8

151006-58-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

▼B

601-071-00-6

1-dimethoxymethyl-2-nitro-benzene

423-830-9

20627-73-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

▼M1

601-072-00-1

reaction mass of: 1-(4-isopropylphenyl)-1-phenylethane;

1-(3-isopropylphenyl)-1-phenylethane;

1-(2-isopropylphenyl)-1-phenylethane

430-690-2

52783-21-8

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

▼B

601-073-00-7

1-bromo-3,5-difluorobenzene

416-710-2

461-96-1

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H302

H373 (**)

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H226

H302

H373 (**)

H315

H317

H410

 

 

 

601-074-00-2

reaction mass of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane;

1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane;

spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan];

spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]

422-040-1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H411

 

 

 

▼M1

601-075-00-8

4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane

418-770-5

151882-81-4

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-076-00-3

ethynyl cyclopropane

425-430-1

6746-94-7

Flam. Liq. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H225

H315

H318

H412

GHS02

GHS05

Dgr

H225

H315

H318

H412

 

 

 

601-077-00-9

reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane;

1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane

426-510-7

196965-91-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

601-078-00-4

reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane;

2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane

427-040-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

601-079-00-X

reaction mass of: trans-trans-cyclohexadeca-1,9-diene;

cis-trans-cyclohexadeca-1,9-diene

429-620-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

601-080-00-5

reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers;

1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers;

1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers

431-100-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

601-081-00-0

cyclohexadeca-1,9-diene

431-730-1

4277-06-9

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

601-082-00-6

reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane;

exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane

434-420-4

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene

435-000-3

22094-83-3

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H304

H315

H413

GHS08

GHS07

Dgr

H304

H315

H413

 

 

 

601-084-00-7

reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene;

5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20)

435-180-3

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H304

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H304

H315

H410

 

 

 

▼B

601-085-00-2

isopentane;

2-methylbutane

201-142-8

78-78-4

Flam. Liq. 1

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H224

H304

H336

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H224

H304

H336

H411

EUH066

 

 

▼M7

601-087-00-3

2,4,4-trimethylpentene

246-690-9

25167-70-8

Flam. Liq. 2

H225

GHS02

H225

 

 

D

Asp. Tox. 1

H304

GHS07

H304

STOT SE 3

H336

GHS08

Dgr

H336

▼M8

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

▼B

602-001-00-7

chloromethane;

methyl chloride

200-817-4

74-87-3

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 2

STOT RE 2 (*)

H220

H351

H373 (**)

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H351

H373 (**)

 

 

U

▼M2

602-002-00-2

bromomethane;

methylbromide

200-813-2

74-83-9

Press. Gas

Muta. 2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Ozone 1

H341

H331

H301

H373

(**)

H319

H335

H315

H400

H420

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H301

H373 (**)

H319

H335

H315

H400

H420

 

 

U

▼B

602-003-00-8

dibromomethane

200-824-2

74-95-3

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H332

H412

GHS07

Wng

H332

H412

 

(*)

 

602-004-00-3

dichloromethane;

methylene chloride

200-838-9

75-09-2

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

602-005-00-9

methyl iodide;

iodomethane

200-819-5

74-88-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H351

H312

H331

H301

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H312

H331

H301

H335

H315

 

 

 

▼M7

602-006-00-4

chloroform;

trichloromethane

200-663-8

67-66-3

Carc. 2

H351

GHS06

H351

 

 

 

Repr. 2

H361d

GHS08

H361d

Acute Tox. 3

H331

Dgr

H331

Acute Tox. 4

H302

 

H302

STOT RE 1

H372

 

H372

Eye Irrit. 2

H319

 

H319

Skin Irrit. 2

H315

 

H315

▼M1

602-007-00-X

bromoform;

tribromomethane

200-854-6

75-25-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H331

H302

H319

H315

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H315

H411

 

 

 

▼M2

602-008-00-5

carbon tetrachloride;

tetrachloromethane

200-262-8

56-23-5

Carc. 2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 1

Aquatic

Chronic 3

Ozone 1

H351

H331

H311

H301

H372

(**)

H412

H420

GHS06

GHS08

Dgr

H351

H331

H311

H301

H372 (**)

H412

H420

 

(*)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,2 % ≤ C

< 1 %

 

▼B

602-009-00-0

chloroethane

200-830-5

75-00-3

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 2

Aquatic Chronic 3

H220

H351

H412

GHS02

GHS04

GHS08

Dgr

H220

H351

H412

 

 

U

602-010-00-6

1,2-dibromoethane

203-444-5

106-93-4

Carc. 1B

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H319

H335

H315

H411

 

(*)

 

602-011-00-1

1,1-dichloroethane

200-863-5

75-34-3

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 3

H225

H302

H319

H335

H412

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H302

H319

H335

H412

 

(*)

 

602-012-00-7

1,2-dichloroethane;

ethylene dichloride

203-458-1

107-06-2

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H350

H302

H319

H335

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H302

H319

H335

H315

 

 

 

▼M2

602-013-00-2

1,1,1-trichloroethane;

methyl chloroform

200-756-3

71-55-6

Acute Tox. 4 (*)

Ozone 1

H332

H420

GHS07

Wng

H332

H420

 

 

F

▼B

602-014-00-8

1,1,2-trichloroethane

201-166-9

79-00-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H351

H332

H312

H302

GHS08

GHS07

Wng

H351

H332

H312

H302

EUH066

(*)

 

602-015-00-3

1,1,2,2-tetrachloroethane

201-197-8

79-34-5

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H411

 

 

 

602-016-00-9

1,1,2,2-tetrabromoethane

201-191-5

79-27-6

Acute Tox. 2 (*)

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H330

H319

H412

GHS06

Dgr

H330

H319

H412

 

 

 

602-017-00-4

pentachloroethane

200-925-1

76-01-7

Carc. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H351

H372 (**)

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H372 (**)

H411

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %

 

602-018-00-X

1-chloropropane; [1]

2-chloropropane [2]

208-749-7 [1]

200-858-8 [2]

540-54-5 [1]

75-29-6 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H312

H302

 

 

C

602-019-00-5

1-bromopropane;

n-propyl bromide

203-445-0

106-94-5

Flam. Liq. 2

Repr. 1B

STOT RE 2 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H360FD

H373 (**)

H319

H335

H315

H336

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H360FD

H373 (**)

H319

H335

H315

H336

 

 

 

▼M13

602-020-00-0

1,2-dichlorpropan;

propylendichlorid

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302

 

 

 

▼B

602-021-00-6

1,2-dibromo-3-chloropropane

202-479-3

96-12-8

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1A

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Chronic 3

H350

H340

H360F (***)

H301

H373 (**)

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H340

H360F (***)

H301

H373 (**)

H412

 

 

 

602-022-00-1

1-chloropentane; [1]

2-chloropentane; [2]

3-chloropentane [3]

208-846-4 [1]

210-885-7 [2]

210-467-4 [3]

543-59-9 [1]

625-29-6 [2]

616-20-6 [3]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H225

H332

H312

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H312

H302

 

 

C

602-023-00-7

vinyl chloride;

chloroethylene

200-831-0

75-01-4

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1A

H220

H350

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

 

 

D U

602-024-00-2

bromoethylene

209-800-6

593-60-2

Press. Gas

Flam. Gas 1

Carc. 1B

H220

H350

GHS02

GHS08

Dgr

H220

H350

 

 

U

602-025-00-8

1,1-dichloroethylene;

vinylidene chloride

200-864-0

75-35-4

Flam. Liq. 1

Carc. 2

Acute Tox. 4 (*)

H224

H351

H332

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H351

H332

 

(*)

D

602-026-00-3

1,2-dichloroethylene; [1]

cis-dichloroethylene; [2]

trans-dichloroethylene [3]

208-750-2 [1]

205-859-7 [2]

205-860-2 [3]

540-59-0 [1]

156-59-2 [2]

156-60-5 [3]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 3

H225

H332

H412

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H412

 

(*)

C

602-027-00-9

trichloroethylene;

trichloroethene

201-167-4

79-01-6

Carc. 1B

Muta. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H319

H315

H336

H412

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H319

H315

H336

H412

 

 

 

602-028-00-4

tetrachloroethylene

204-825-9

127-18-4

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411

 

 

 

602-029-00-X

3-chloropropene;

allyl chloride

203-457-6

107-05-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H225

H351

H341

H332

H312

H302

H373 (**)

H319

H335

H315

H400

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H351

H341

H332

H312

H302

H373 (**)

H319

H335

H315

H400

 

 

D