Preamble

02008R1272 — CS — 01.03.2018 — 010.002

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

ze dne 16. prosince 2008

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 353 31.12.2008, s. 1)

Ve znění:

Opraveno:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

ze dne 16. prosince 2008

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

(Text s významem pro EHP)

HLAVA I / OBECNÉ OTÁZKY
HLAVA II / KLASIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
HLAVA III / INFORMOVÁNÍ O NEBEZPEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM OZNAČENÍ
HLAVA IV / OBALY
HLAVA V / HARMONIZACE KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ LÁTEK A SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
HLAVA VI / PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY A PROSAZOVÁNÍ
HLAVA VII / SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PŘÍLOHA I / KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
PŘÍLOHA II / ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ NĚKTERÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
PŘÍLOHA III / PŘEHLED STANDARDNÍCH VĚT O NEBEZPEČNOSTI, DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ O NEBEZPEČNOSTI A DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ NA ŠTÍTKU
PŘÍLOHA IV / PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
PŘÍLOHA V / VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI
PŘÍLOHA VI / Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek
PŘÍLOHA VII / Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení