Článek 23: Odchylky od požadavků na označování ve zvláštních případech

Zvláštní ustanovení o označování stanovená v oddíle 1.3 přílohy I se vztahují:
a) na lahve na přepravu plynů;
b) na nádoby na plyny určené pro propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn;
c) na aerosoly a nádobky vybavené rozprašovačem a obsahující látky nebo směsi klasifikované jako zdraví nebezpečné při vdechnutí;
d) na kovy v celistvé formě, slitiny, směsi obsahující polymery a směsi obsahující elastomery;
e) na výbušniny uvedené v oddíle 2.1 přílohy I uváděné na trh pro získání výbušného nebo pyrotechnického účinku;
f) na látky nebo směsi klasifikované jako korozívní pro kovy, avšak nikoliv jako žíravé pro kůži či vážně poškozující oči (kategorie 1).