2.9: Kapalné směsi obsahující halogenované uhlovodíky

Pro kapalné směsi, které nemají bod vzplanutí nebo mají bod vzplanutí vyšší než 60 °C a ne vyšší než 93 °C a obsahují halogenovaný uhlovodík a více než 5 % vysoce hořlavé nebo hořlavé látky, musí štítek na jejich obalu obsahovat jednu z těchto standardních vět podle toho, zda uvedené látky jsou vysoce hořlavé nebo hořlavé:

EUH209 – „Při používání se může stát vysoce hořlavým“, nebo
EUH209A – „Při používání se může stát hořlavým“.