3.7.4: Informace o nebezpečnosti

3.7.4.1 Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 3.7.3.


Tabulka 3.7.3

Prvky označení pro toxicitu pro reprodukci

Klasifikace

Kategorie 1

(Kategorie 1A, 1B)

Kategorie 2

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

Výstražné symboly GHS

image

image

Žádný výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Žádné signální slovo

Standardní věta o nebezpečnosti

H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H362: Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501