3.6.4: Informace o nebezpečnosti

3.6.4.1 Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 3.6.3.


Tabulka 3.6.3

Prvky označení pro karcinogenitu

Klasifikace

Kategorie 1

(Kategorie 1A, 1B)

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H350: Může vyvolat rakovinu (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H351: Podezření na vyvolání rakoviny (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P313

P308 + P313

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501