4.1.4: Informace o nebezpečnosti

4.1.4.1

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 4.1.4.

▼M12Tabulka 4.1.4

Údaje na štítku pro třídu nebezpečný pro vodní prostředí

KRÁTKODOBÁ (AKUTNÍ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ

 

Akutní toxicita 1

Výstražný symbol GHS

image

Signální slovo

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P273

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P391

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ

 

Chronická toxicita 1

Chronická toxicita 2

Chronická toxicita 3

Chronická toxicita 4

Výstražné symboly GHS

image

image

Žádný výstražný symbol

Žádný výstražný symbol

Signální slovo

Varování

Žádné signální slovo

Žádné signální slovo

Žádné signální slovo

Standardní věta o nebezpečnosti

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P273

P273

P273

P273

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P391

P391

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

 

 

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501

P501

P501