1.4.1: Žádosti o použití alternativního chemického názvu podle článku 24 mohou být schváleny, pouze pokud

I) látce nebyl přidělen limit Společenství pro expozici na pracovišti a
II) výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky může prokázat, že použití alternativního chemického názvu splňuje potřebu poskytnout dostatek informací pro přijetí nezbytných preventivních zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti, a potřebu zajistit možnost kontroly rizik spojených se zacházením s danou směsí, a
III) látka je výlučně klasifikována jednou nebo více z těchto kategorií nebezpečnosti:
a) kterákoliv z kategorií nebezpečnosti uvedených v části 2 této přílohy;
b) akutní toxicita kategorie 4;
c) žítavost / dráždivost pro kůži kategorie 2;
d) vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 2;
e) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 2 nebo 3;
f) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 2;
g) nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 nebo 4.