3.10.4: Informace o nebezpečnosti

3.10.4.1 Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 3.10.2.


Tabulka 3.10.2

Údaje na štítku pro toxicitu při vdechnutí

Klasifikace

Kategorie 1

Výstražný symbol GHS

image

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P301 + P310

P331

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501