2.8: Směsi, které obsahují nejméně jednu senzibilizující látku

Štítek na obalu směsí, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahují nejméně jednu látku klasifikovanou jako senzibilizující, jež je přítomna v koncentraci rovné nebo vyšší, než je koncentrace uvedená v tabulce 3.4.6 přílohy I, musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH208 – „Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.“
Směsi klasifikované jako senzibilizující, které obsahují jinou látku (jiné látky) klasifikované jako senzibilizující (kromě té látky, která vedla ke klasifikaci směsi) přítomnou (přítomné) v koncentraci rovné nebo vyšší než je koncentrace uvedená v tabulce 3.4.6 přílohy I, musí na štítku uvádět název (názvy) uvedené látky (uvedených látek).
Pokud je směs označena v souladu s oddílem 2.4 nebo 2.5, může být na štítku pro příslušnou látku vynechána standardní věta EUH208.