2.4.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 2.4.2.


Tabulka 2.4.2

Údaje na štítku pro oxidující plyny

Klasifikace

Kategorie 1

Výstražný symbol GHS

image

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti

H270: Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P220

P244

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P370 + P376

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P403

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování