5.1.1: Definice a obecné úvahy

5.1.1.1

Potenciál poškozování ozonové vrstvy (Ozone depleting potential, dále jen „ODP“) je integrační kvantita, rozdílná pro každý druh zdroje halogenových uhlovodíků, který představuje rozsah poškození ozónu ve stratosféře, jenž je očekáván od halogenového uhlovodíku, na základě stejné hmotnosti, vzhledem k CFC-11. Formální definicí ODP je poměr mezi integrovaným narušením a celkovým ozónem, pro diferenciální emisi určité látky vztažené na stejnou emisi CFC-11.

Látkou nebezpečnou pro ozonovou vrstvu se rozumí látka, která na základě dostupných poznatků o jejích vlastnostech a jejím předpokládaném nebo pozorovaném osudu a chování v životním prostředí může představovat nebezpečí pro strukturu a fungování stratosférické ozonové vrstvy. Platí pro látky, které jsou uvedeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ( 14 ).