2.14.2: Kritéria klasifikace

2.14.2.1 ►M12  Oxidující tuhá látka se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy pomocí zkoušky O.1 v části III pododdíle 34.4.1 nebo zkoušky O.3 v části III pododdíle 34.4.3 UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, podle tabulky 2.14.1: ◄


Tabulka 2.14.1

Kritéria pro oxidující tuhé látky

Kategorie

Kritéria využívající zkoušku O.1

Kritéria využívající zkoušku O.3

1

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná rychlosthoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2.

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje delší průměrnou rychlost hoření, než je průměrná rychlosthoření směsi peroxidu vápenatého s celulózou v hmotnostním poměru 3:1.

2

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1.

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo delší průměrnou dobu hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápenatého s celulózou v hmotnostním poměru 1:1, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1.

3

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorií 1 a 2.

Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo delší průměrnou dobu hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápenatého s celulózou v hmotnostním poměru 1:2, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorií 1 a 2.

Poznámka 1

Některé oxidující tuhé látky za určitých podmínek (při skladování ve velkém množství) rovněž představují nebezpečí výbuchu. Některé druhy dusičnanu amonného mohou v extrémních podmínkách způsobit výbuch a zkoušku odolnosti vůči výbuchu ►M12  (předpis IMSBC (předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů, Mezinárodní námořní organizace), dodatek 2, oddíl 5) ◄ lze použít k posouzení nebezpečí tohoto výbuchu. Příslušné informace se uvedou v bezpečnostním listu.

Poznámka 2

Zkouška se provádí s látkou nebo směsí v daném fyzikálním stavu. Jestliže má být například pro účely dodávky nebo přepravy táž chemická látka prezentována v jiném fyzikálním stavu, než v jakém byla podrobena zkoušce, a má se o něm za to, že bude mít pravděpodobně podstatně odlišné chování v klasifikační zkoušce, zkouší se tato látka v tomto novém stavu.