3.6.3: Kritéria klasifikace pro směsi

3.6.3.1 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro všechny složky nebo pouze pro některé složky směsi
3.6.3.1.1 Směs bude klasifikována jako karcinogen, byla-li alespoň jedna složka klasifikována jako karcinogen kategorie 1A, kategorie 1B nebo kategorie 2 a je-li přítomna v koncentraci nejméně rovné příslušnému obecnému koncentračnímu limitu, jak je uveden v tabulce 3.6.2 pro kategorii 1A, kategorii 1B a kategorii 2.


Tabulka 3.6.2

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako karcinogen, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Karcinogen kategorie 1

Karcinogen kategorie 2

Kategorie 1A

Kategorie 1B

Karcinogen kategorie 1A

≥ 0,1 %

Karcinogen kategorie 1B

≥ 0,1 %

Karcinogen kategorie 2

≥ 1,0 % [pozn. 1]

Poznámka

Koncentrační limity ve výše uvedené tabulce platí pro tuhé látky a kapaliny (hmotnostní jednotky) i pro plyny (objemové jednotky).

Poznámka 1

Je-li ve směsi přítomen karcinogen kategorie 2 jako složka v koncentraci ≥ 0,1 %, musí být pro tuto směs na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
3.6.3.2 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro celou směs
3.6.3.2.1 Klasifikace směsí bude založena na dostupných údajích ze zkoušek pro jednotlivé složky směsi a bude uplatňovat koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako karcinogeny. V jedlotlivých případech se údaje ze zkoušek směsí mohou použít pro klasifikaci při prokazování účinků, které nebyly zjištěny při hodnocení založeném na jednotlivých složkách. V těchto případech musí být výsledky ze zkoušek celé směsi průkazné s přihlédnutím k dávce a jiným činitelům, například době trvání, pozorování, citlivosti a statistické analýze systémů zkoušek na karcinogenitu. Příslušná dokumentace k doložení klasifikace se uchovává a na žádost se předloží k přezkumu.
3.6.3.3 Klasifikace směsí, nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace
3.6.3.3.1 Pokud směs sama nebyla podrobena zkoušce za účelem zjištění nebezpečnosti karcinogenity, ale jsou k dispozici dostatečné údaje o jednotlivých složkách a obdobných zkoušených směsích (s výhradou bodu 3.6.3.1.2), aby bylo možno nebezpečnost směsi přiměřeně charakterizovat, použijí se tyto údaje v souladu s příslušnými pravidly extrapolace stanovenými v oddíle 1.1.3.