4.: ČÁST 4: ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Aniž jsou dotčeny informace požadované podle článku 16 směrnice 91/414/EHS a přílohy V uvedené směrnice, musí označení přípravků na ochranu rostlin podle směrnice 91/414/EHS rovněž obsahovat tento text:
EUH401 – „Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí“.