3.1.3: Kritéria pro klasifikaci směsí jako akutně toxických

3.1.3.1 Kritéria pro klasifikaci látek jako akutně toxických, jak jsou uvedena v oddíle 3.1.2, jsou založena na údajích o letální dávce (zkušební nebo odvozené). U směsí je nezbytné získat nebo odvodit informace, které umožňují použít pro účely klasifikace kritéria na směs. Postup klasifikace u akutní toxicity je stupňovitý a závisí na množství dostupných údajů o samotné směsi a o jejích složkách. Schéma na obrázku 3.1.1 udává proces, který je nutno dodržet.
3.1.3.2 U akutní toxicity se při klasifikaci směsí uvažuje každá cesta expozice, avšak nutná je pouze jedna cesta expozice, pokud tuto cestu sledují (podle předpokladů nebo na základě zkoušek) všechny složky a neexistuje relevantní důkaz, který by naznačoval akutní toxicitu způsobenou více cestami expozice. Pokud existuje důkaz o toxicitě způsobené více cestami expozice, má se klasifikace vykonat na všech relevantních cestách expozice. Je třeba zohlednit všechny informace. Musí se použít výstražný symbol a signální slovo, které odrážejí nejvyšší kategorii nebezpečnosti, a musí se použít všechny příslušné standardní věty o nebezpečnosti.
3.1.3.3 Aby se pro účely klasifikace nebezpečnosti směsí využily všechny dostupné údaje, byly učiněny určité předpoklady a případně se použijí ve stupňovitém přístupu:
a) „relevantní složky“ směsi jsou ty, které jsou přítomny v koncentraci 1 % (hmotnostní pro tuhé látky, kapaliny, prach, mlhu a páry a objemové pro plyny) nebo vyšší, není-li důvod domnívat se, že složka přítomná v koncentraci nižší než 1 % je ještě relevantní pro klasifikaci směsi pro akutní toxicitu (viz tabulka 1.1);
b) použije-li se klasifikovaná směs jako složka jiné směsi, lze při výpočtu klasifikace nové směsi pomocí vzorců v oddíle 3.1.3.6.1 a bodě 3.1.3.6.2.3 použít skutečný nebo odvozený odhad akutní toxicity (ATE) pro tuto směs;
c) pokud přepočítané hodnoty akutní toxicity všech složek směsi jsou ve stejné kategorii, měla by se směs klasifikovat do uvedené kategorie;
d) pokud jsou k dispozici údaje o rozsahu složek ve směsi (nebo informace o kategorii rizika akutní toxicity), je možno je při výpočtu klasifikace nově směsi přepočítat pomocí vzorců v bodech 3.1.3.6.1 a 3.1.3.6.2.3 na bodové odhady v souladu s tabulkou 3.1.2.

Obrázek 3.1.1

Stupňovitý přístup ke klasifikaci směsi pro akutní toxicitu

image

3.1.3.4 Klasifikace směsí, jsou-li údaje o akutní toxicitě k dispozici pro celou směs
3.1.3.4.1 Pokud směs sama byla podrobena zkoušce za účelem zjištění akutní toxicity, klasifikuje se podle stejných kritérií, jaká jsou používána pro látky, uvedených v tabulce 3.1.1. Nejsou-li k dispozici údaje ze zkoušek pro směs, použijí se postupy uvedené v oddílech 3.1.3.5 a 3.1.3.6.
3.1.3.5 Klasifikace směsí, nejsou-li údaje o akutní toxicitě k dispozici pro celou směs: zásady extrapolace
3.1.3.5.1 Pokud směs sama nebyla podrobena zkoušce za účelem zjištění akutní toxicity, jsou však k dispozici dostatečné údaje o jednotlivých složkách a obdobných zkoušených směsích, aby bylo možno nebezpečnost směsi přiměřeně charakterizovat, použijí se tyto údaje v souladu s pravidly extrapolace stanovenými v oddíle 1.1.3.
3.1.3.5.2 Pokud se testovaná směs zředí ředidlem, jehož toxicita je klasifikována jako stejná nebo nižší než toxicita nejméně toxických původních složek a od které se neočekává, že ovlivní toxicitu jiných složek, potom se nová zředěná směs může klasifikovat jako rovnající se původní testované směsi. Případně je možné použít vzorec vysvětlený v bodě 3.1.3.6.1.
3.1.3.6 Klasifikace směsí na základě složek směsi (vzorec pro aditivitu)
3.1.3.6.1 Údaje dostupné pro všechny složky
Aby bylo zajištěno, že klasifikace směsi je přesná a že výpočet je nutno provést pouze jednou pro všechny systémy, sektory a kategorie, má se za to, že odhad akutní toxicity (ATE) složek je tento:
a) ►M12  zahrnou se složky se známou akutní toxicitou, které patří do jakékoli kategorie akutní nebezpečnosti uvedené v tabulce 3.1.1; ◄
b) neberou se v úvahu složky, o nichž se předpokládá, že nejsou akutně toxické (např. voda nebo cukr);
c) neberou se v úvahu složky, pokud jsou dostupné údaje získané z testu limitní dávky (při horní hranici kategorie 4 v případě vhodného způsobu expozice uvedeného v tabulce 3.1.1) a nevyplývá z nich akutní toxicita.
Složky, které spadají do působnosti tohoto bodu, se považují za složky se známým odhadem akutní toxicity (ATE). Ke vhodnému uplatnění dostupných údajů v této rovnici viz poznámka b) k tabulce 3.1.1 a bod 3.1.3.3, jakož i bod 3.1.3.6.2.3.
ATE směsi se stanoví výpočtem z hodnot ATE všech relevantních složek podle níže uvedeného vzorce pro orální, dermální nebo inhalační toxicitu:

image

kde:

Ci

=

koncentrace i-té složky ( % hmot. nebo % obj.)

i

=

jednotlivá složka od 1 do n

n

=

počet složek

ATEi

=

odhad akutní toxicity i-té složky.

3.1.3.6.2 Klasifikace směsí, nejsou-li k dispozici údaje pro všechny složky
3.1.3.6.2.1 Není-li ATE k dispozici pro jednotlivou složku směsi, avšak dostupné informace (např. informace uvedené níže) mohou poskytnout odvozenou přepočítací hodnotu, například podle tabulky 3.1.2, použije se vzorec uvedený v oddíle 3.1.3.6.1.

To zahrnuje posouzení

a) extrapolace mezi odhady orální, dermální a inhalační akutní toxicity ( 10 ). Toto posouzení by mohlo vyžadovat patřičné farmakodynamické a farmakokinetické údaje;
b) důkazů z expozice u člověka, které prokazují toxické účinky, neposkytují však údaje o letální dávce;
c) dostupných důkazů z jiných zkoušek/analýz toxicity látky, které svědčí o akutních toxických účincích, neposkytují však nutně údaje o letální dávce; nebo
d) údajů o velmi podobných látkách pomocí vztahů struktury a účinku.

Tento přístup obecně vyžaduje značné doplňkové technické informace a vysoce kvalifikovaného a zkušeného odborníka (odborný posudek, viz oddíl 1.1.1), aby bylo možno spolehlivě odhadnout akutní toxicitu. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, postoupí se k bodu 3.1.3.6.2.3.

3.1.3.6.2.2 V případě, že se složka bez jakýchkoli použitelných údajů pro klasifikaci používá ve směsi v koncentraci ≥ 1 %, vyvozuje se závěr, že pro tuto směs nelze učinit definitivní odhad akutní toxicity. V tomto případě se směs klasifikuje pouze na základě známých složek s uvedením dodatečné věty na štítku a v bezpečnostním listu: „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní toxicity“, s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v bodě 3.1.4.2.
3.1.3.6.2.3 Je-li celková koncentrace složky (složek) s neznámou akutní toxicitou ≤ 10 %, použije se vzorec uvedený v bodě 3.1.3.6.1. Je-li celková koncentrace složky (složek) s neznámou toxicitou > 10 %, vzorec uvedený v bodě 3.1.3.6.1 se upraví s cílem přizpůsobit jej celkovému procentnímu podílu neznámé složky (složek) takto:

image


Tabulka 3.1.2

▼M2

Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity (nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro bodové odhady akutní toxicity pro použití ve vzorcích pro klasifikaci směsí

▼B

Cesty expozice

Klasifikační kategorie nebo experimentálně získaný odhad rozmezí akutní toxicity

Přepočtený bodový odhad akutní toxicity

(viz poznámka 1)

Orální

(mg/kg tělesné hmotnosti)

0 < kategorie 1 ≤ 5

5 < kategorie 2 ≤ 50

50 < kategorie 3 ≤ 300

300 < kategorie 4 ≤ 2 000

0,5

5

100

500

Dermální

(mg/kg tělesné hmotnosti)

0 < kategorie 1 ≤ 50

50 < kategorie 2 ≤ 200

200 < kategorie 3 ≤ 1 000

1 000 < kategorie 4 ≤ 2 000

5

50

300

1 100

Plyny

(ppmV)

0 < kategorie 1 ≤ 100

100 < kategorie 2 ≤ 500

500 < kategorie 3 ≤ 2 500

2 500 < kategorie 4 ≤ 20 000

10

100

700

4 500

Páry

(mg/l)

0 < kategorie 1 ≤ 0,5

0,5 < kategorie 2 ≤ 2,0

2,0 < kategorie 3 ≤ 10,0

10,0 < kategorie 4 ≤ 20,0

0,05

0,5

3

11

Prach/mlha

(mg/l)

0< kategorie 1 ≤ 0,05

0,05 < kategorie 2 ≤ 0,5

0,5 < kategorie 3 ≤ 1,0

1,0 < kategorie 4 ≤ 5,0

0,005

0,05

0,5

1,5

Poznámka 1

Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsi na základě jejích složek a nepředstavují výsledky zkoušek.