PŘÍLOHA VII: Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení

Tato příloha obsahuje tabulku pro usnadnění převodu klasifikace pro látku nebo směs podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES na odpovídající klasifikaci podle tohoto nařízení. Jsou-li k dispozici údaje o dané látce nebo směsi, provede se hodnocení a klasifikace v souladu s články 9 až 13 tohoto nařízení.
1. / Převodní tabulka