3.7.3: Kritéria klasifikace pro směsi

3.7.3.1 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro všechny složky nebo pouze pro některé složky směsi
3.7.3.1.1 Směs se klasifikuje jako toxická pro reprodukci, pokud alespoň jedna složka byla klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1A, kategorie 1B nebo kategorie 2 a je přítomna v koncentraci nejméně rovné příslušnému obecnému koncentračnímu limitu, jak je uveden v tabulce 3.7.2 pro kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2.
3.7.3.1.2 Směs se klasifikuje pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, pokud alespoň jedna složka byla klasifikována s ohledem na účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace a je přítomna v koncentraci nejméně rovné příslušnému obecnému koncentračnímu limitu, jak je uveden v tabulce 3.7.2 pro dodatečnou kategorii pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace.


Tabulka 3.7.2

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro reprodukci nebo pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Toxická pro reprodukci kategorie 1

Toxická pro reprodukci kategorie 2

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

Kategorie 1A

Kategorie 1B

Toxická pro reprodukci kategorie 1A

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

 

Toxická pro reprodukci kategorie 1B

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

Toxická pro reprodukci kategorie 2

 

 

≥ 3,0 %

[poznámka 1]

 

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

 

 

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

Poznámka

Koncentrační limity v tabulce 3.7.2 platí pro tuhé látky a kapaliny (hmotnostní jednotky) i pro plyny (objemové jednotky).

Poznámka 1

Pokud je složka klasifikovaná jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo kategorie 2 nebo látka klasifikovaná pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace přítomna ve směsi v koncentraci 0,1 % nebo vyšší, musí být pro tuto směs na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

3.7.3.2 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro celou směs
3.7.3.2.1 Klasifikace směsí bude založena na dostupných údajích ze zkoušek pro jednotlivé složky směsi a bude uplatňovat koncentrační limity složek směsi. V závislosti na daném případu se údaje ze zkoušek směsí mohou použít pro klasifikaci při prokazování účinků, které nebyly zjištěny při hodnocení založeném na jednotlivých složkách. V těchto případech musí být výsledky ze zkoušek celé směsi průkazné s přihlédnutím k dávce a jiným činitelům, například době trvání, pozorování, citlivosti a statistické analýze systémů zkoušek reprodukce. Příslušná dokumentace k doložení klasifikace se uchovává a na žádost se předloží k přezkumu.
3.7.3.3 Klasifikace směsí, nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace
3.7.3.3.1 S výhradou bodu 3.7.3.2.1 platí, že pokud směs sama nebyla podrobena zkoušce za účelem zjištění její toxicity pro reprodukci, jsou však k dispozici dostatečné údaje o jednotlivých složkách a obdobných zkoušených směsích, aby bylo možno nebezpečnost směsi přiměřeně charakterizovat, použijí se tyto údaje v souladu s příslušnými pravidly extrapolace stanovenými v oddíle 1.1.3.