2.11.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 2.11.2.


Tabulka 2.11.2

Údaje na štítku pro samozahřívající se látky a směsi

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H251: Samovolně se zahřívá; může se vznítit

H252: Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P235

P280

P235

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P407

P413

P420

P407

P413

P420

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování