Článek 22: Pokyny pro bezpečné zacházení

1.  Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení.
2.  Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I, které uvádějí prvky označení pro každou třídu nebezpečnosti.
3.  Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí podle kritérií stanovených v části 1 přílohy IV, s přihlédnutím ke standardním větám o nebezpečnosti a k zamýšlenému nebo určenému použití dané látky nebo směsi.
4.  Znění pokynů pro bezpečné zacházení musí být v souladu s částí 2 přílohy IV.