1.1.3: Poznámky k jednotlivým záznamům

Poznámky k jednotlivým záznamům jsou uvedeny ve sloupci nadepsaném „Pozn.“. Význam jednotlivých poznámek je tento:
1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek

Poznámka A:

Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2, musí být název látky na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v části 3.
V části 3 se někdy používá obecné označení jako „… compounds“ („… sloučeniny“) nebo „… salts“ („… soli“). V takovém případě musí dodavatel uvést na štítku správný název, přičemž náležitě zohlední oddíl 1.1.1.4.

Poznámka B:

Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.
V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“).
V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.
V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou také uvedeny v části 3.
Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí výrobce uvést na štítku název látky následovaný slovem „nestabilizovaná“.

Poznámka E (tabulka 3.2):

Poznámka E je uvedena u látek se specifickými účinky na lidské zdraví (viz kapitola 4 přílohy VI směrnice 67/548/EHS), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a/nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, pokud jsou současně klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před R-větami R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (zdraví škodlivá), R48 a R65 a všemi jejich kombinacemi uvedeno slovo „rovněž“.

Poznámka F:

Tato látka může obsahovat stabilizátor. Jestliže stabilizátor mění nebezpečné vlastnosti látky, jež jsou uvedeny klasifikací podle části 3, stanoví se klasifikace a označení podle pravidel pro klasifikaci a označování nebezpečných směsí.

Poznámka G:

Tato látka může být uváděna na trh ve výbušné formě; v takovém případě se provede její hodnocení příslušnými zkušebními metodami. Klasifikace a označení se provede tak, aby byly zřejmé její výbušné vlastnosti.

Poznámka J:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7). Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování uhlí a ropy.

Poznámka K:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (číslo EINECS 203–450–8). Pokud není látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, měly by se použít alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P210-P403 (tabulka 3.1) nebo S-věty (2-)9-16 (tabulka 3.2). Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.

Poznámka L:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346 „Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method“ („Stanovení polycyklických aromatických látek v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu“), Institute of Petroleum, Londýn. Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.

Poznámka M:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu (číslo EINECS 200–028–5). Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování uhlí.

Poznámka N:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, je-li znám celý technologický proces rafinace a lze-li prokázat, že látky, ze kterých je vyrobena, nejsou karcinogenní. Tato poznámka se vztahuje pouze na některé směsi látek uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.

Poznámka P:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7).
Není-li látka klasifikována jako karcinogenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1) nebo S-věty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2).
Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.

Poznámka Q:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka splňuje jednu z těchto podmínek:
krátkodobá zkouška bioperzistence při vdechování prokázala, že vlákna o délce větší než 20 μm mají vážený poločas bioperzistence kratší než 10 dnů, nebo
krátkodobá zkouška bioperzistence při intratracheální instilaci prokázala, že vlákna o délce větší než 20 μm mají vážený poločas bioperzistence kratší než 40 dnů, nebo
vhodná intraperitoneální zkouška prokázala, že neexistuje důkaz o zvýšené karcinogenitě, nebo
při vhodné dlouhodobé inhalační zkoušce nedochází k významným patogenním ani neoplastickým změnám.

Poznámka R:

Klasifikace látky jako karcinogenní nemusí být použita u vláken, u nichž je geometrický průměr jejich tloušťky vážené délkou po odečtení dvou směrodatných odchylek větší než 6 μm.

Poznámka S:

Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 17 (viz oddíl 1.3 přílohy I) (tabulka 3.1).
Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 23 směrnice 67/548/EHS (viz oddíl 8 přílohy VI uvedené směrnice) (tabulka 3.2).

Poznámka T:

Tato látka může být uváděna na trh ve formě, která nepředstavuje fyzikální nebezpečí uvedené klasifikací v části 3 této přílohy. Pokud výsledky příslušné metody podle části 2 přílohy I tohoto nařízení prokazují, že určitá forma látky uváděná na trh nevykazuje tuto fyzikální vlastnost nebo nepředstavuje toto fyzikální nebezpečí, látka se klasifikuje podle výsledků této zkoušky. V bezpečnostním listu se uvedou příslušné informace, včetně odkazu na příslušnou zkušební metodu (metody).

Poznámka U (tabulka 3.1):

Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo „rozpuštěný plyn“ musí být při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě. Přiřazují se následující kódy:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikují jako plyny pod tlakem (viz příloha I část 2 oddíl 2.3.2.1, poznámka 2).
1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí

Poznámka 1:

Uvedené koncentrace nebo, nejsou-li koncentrace uvedeny, obecné koncentrace stanovené v tomto nařízení jsou vyjádřeny v hmotnostních procentech kovového prvku vztažených k celkové hmotnosti směsi.

Poznámka 2:

Uvedená koncentrace isokyanátů je vyjádřena v hmotnostních procentech volného monomeru vztažených k celkové hmotnosti směsi.

Poznámka 3:

Uvedená koncentrace chromanových iontů rozpuštěných ve vodě je vyjádřena v hmotnostních procentech vztažených k celkové hmotnosti směsi.

Poznámka 5:

Koncentrační limity pro plynné nebezpečné směsi jsou vyjádřeny v objemových procentech.

Poznámka 7:

Slitiny obsahující nikl jsou klasifikovány jako senzibilizující kůži, přesáhne-li rychlost uvolňování niklu stanovená referenční zkušební metodou podle evropské normy EN 1811 hodnotu 0,5 μg/cm2 za týden.

Poznámka 8:

Klasifikace směsi jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, nižší než 0,1 %.

Poznámka 9:

Klasifikace směsi jako mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, nižší než 1 %.