3.8.4: Informace o nebezpečnosti

3.8.4.1 Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 3.8.4.


Tabulka 3.8.4

Prvky označení pro toxicitu pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Výstražné symboly GHS

image

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H370: Způsobuje poškození orgánů (nebo uveďte všechny dotčené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H371: Může způsobit poškození orgánů (nebo uveďte všechny dotčené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest; nebo

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

P403 + P233

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501

P501