2.11.2: Kritéria klasifikace

2.11.2.1 Látka nebo směs je klasifikována jako samozahřívající se látka nebo směs této třídy, jestliže při zkouškách provedených podle zkušební metody uvedené v části III pododdíle 33.3.1.6 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria,
a) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C;
b) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C a negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 120 °C a daná látka nebo směs má být balena v baleních o objemu větším než 3 m3;
c) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C a negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 100 °C a daná látka nebo směs má být balena v baleních o objemu větším než 450 litrů;
d) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C a pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 100 °C.
2.11.2.2 Samozahřívající se látka nebo směs se zařadí do jedné ze dvou kategorií této třídy, jestliže při zkoušce provedené podle zkušební metody N.4 v části III pododdíle 33.3.1.6 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria, výsledek splňuje kritéria podle tabulky 2.11.1:


Tabulka 2.11.1

Kritéria pro samozahřívající se látky a směsi

Kategorie

Kritéria

1

Je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C:

2

a)  je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C a negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 120 °C a daná látka nebo směs má být balena v baleních o objemu větším než 3 m3; nebo

b)  je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C, negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C a pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 120 °C a daná látka nebo směs má být balena v baleních o objemu větším než 450 litrů; nebo

c)  je získán pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 140 °C, negativní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 25 mm při teplotě 140 °C a pozitivní výsledek při zkoušce s použitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm při teplotě 100 °C.

Poznámka

Zkouška se provádí s látkou nebo směsí v daném fyzikálním stavu. Jestliže má být například pro účely dodávky nebo přepravy táž chemická látka prezentována v jiném fyzikálním stavu, než v jakém byla podrobena zkoušce, a má se o něm za to, že bude mít pravděpodobně podstatně odlišné chování v klasifikační zkoušce, zkouší se tato látka také v tomto novém stavu.
2.11.2.3 Látky nebo směsi s teplotou samovolného vznícení vyšší než 50 °C pro objem 27 m3 se neklasifikují jako samozahřívající se látka nebo směs.
2.11.2.4 Látky nebo směsi s teplotou samovolného vznícení vyšší než 50 °C pro objem 450 litrů se nezařadí do kategorie 1 této třídy.