1.2.1: EUH029 – „Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou“

Pro látky a směsi, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují plyny zařazené pro akutní toxicitu do kategorie 1, 2 nebo 3 v potenciálně nebezpečných množstvích, například fosfid hlinitý nebo pentasulfid fosforečný.