3.4.3: Kritéria klasifikace pro směsi

3.4.3.1 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro celou směs
3.4.3.1.1 Jsou-li pro směs k dispozici spolehlivé a kvalitní důkazy získané ze zkušeností u člověka nebo vhodných studií na pokusných zvířatech, jak jsou popsány v kritériích pro látky, lze směs klasifikovat vyhodnocením průkaznosti těchto údajů. Při vyhodnocování údajů o směsích je nutno věnovat pozornost tomu, aby použitá dávka nevedla k tomu, že výsledky budou neprůkazné.
3.4.3.2 Klasifikace směsí, nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace
3.4.3.2.1 Pokud směs sama nebyla podrobena zkoušce za účelem zjištění vlastností vyvolávajících senzibilizaci, jsou však k dispozici dostatečné údaje o jednotlivých složkách a obdobných zkoušených směsích, aby bylo možno nebezpečnost směsi přiměřeně charakterizovat, použijí se tyto údaje v souladu s pravidly extrapolace stanovenými v oddíle 1.1.3.
3.4.3.3 Klasifikace směsí, jsou-li k dispozici údaje pro všechny složky nebo pouze pro některé složky směsi
3.4.3.3.1 Směs se klasifikuje jako senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, pokud přinejmenším jedna složka byla klasifikována jako látka senzibilizující dýchací cesty nebo kůži a je přítomna alespoň v koncentraci odpovídající příslušnému obecnému koncentračnímu limitu, jak je uveden v tabulce ►M2  3.4.5  ◄ pro tuhé/kapalné resp. plynné látky.
3.4.3.3.2 Některé látky, které jsou klasifikovány jako senzibilizující, mohou u jednotlivců, kteří jsou na danou látku nebo směs přecitlivělí, vyvolat odezvu, jsou-li ve směsi přítomny v množstvích nižších, než jsou koncentrace uvedené v tabulce ►M2  3.4.5  ◄ (viz poznámka 1 k tabulce ►M2  3.4.6 ◄ ).


Tabulka 3.4.5

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Látka senzibilizující dýchací cesty

Kategorie 1

Látka senzibilizující kůži

Kategorie 1

tuhé/kapalné

plynné

všechna skupenství

Látka senzibilizující dýchací cesty

Kategorie 1

≥ 1,0 %

≥ 0,2 %

 

Látka senzibilizující dýchací cesty

Podkategorie 1 A

≥ 0,1 %

≥ 0,1 %

 

Látka senzibilizující dýchací cesty

Podkategorie 1B

≥ 1,0 %

≥ 0,2 %

 

Látka senzibilizující kůži

Kategorie 1

 

 

≥ 1,0 %

Látka senzibilizující kůži

Podkategorie 1 A

 

 

≥ 0,1 %

Látka senzibilizující kůži

Podkategorie 1B

 

 

≥ 1,0 %


Tabulka 3.4.6

Koncentrační limity pro elicitaci složek směsi

Složka klasifikovaná jako:

Koncentrační limity pro elicitaci

Látka senzibilizující dýchací cesty

Kategorie 1

Látka senzibilizující kůži

Kategorie 1

tuhé/kapalné

plynné

všechna skupenství

Látka senzibilizující dýchací cesty

Kategorie 1

≥ 0,1 % (poznámka 1)

≥ 0,1 % (poznámka 1)

 

Látka senzibilizující dýchací cesty

Podkategorie 1 A

≥ 0,01 % (poznámka 1)

≥ 0,01 % (poznámka 1)

 

Látka senzibilizující dýchací cesty

Podkategorie 1B

≥ 0,1 % (poznámka 1)

≥ 0,1 % (poznámka 1)

 

Látka senzibilizující kůži

Kategorie 1

 

 

≥ 0,1 % (poznámka 1)

Látka senzibilizující kůži

Podkategorie 1 A

 

 

≥ 0,01 % (poznámka 1)

Látka senzibilizující kůži

Podkategorie 1B

 

 

≥ 0,1 % (poznámka 1)

Poznámka 1

Tento koncentrační limit pro elicitaci se používá za účelem uplatnění zvláštních požadavků na označování podle oddílu 2.8 přílohy II na ochranu přecitlivělých jedinců. Pro směs obsahující složku v množství stejném či převyšujícím tuto koncentraci se vyžaduje bezpečnostní list. V případě senzibilizujících látek se specifickým koncentračním limitem nižším než 0,1 % by se měl koncentrační limit pro elicitaci stanovit na jednu desetinu specifického koncentračního limitu.