2.1: Znak: lebka se zkříženými hnáty


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS06 image

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3