3.1: Znak: životní prostředí


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS09 image

Oddíl 4.1

Nebezpečný pro vodní prostředí

— kategorie akutní nebezpečnosti: akutně 1

— kategorie dlouhodobé nebezpečnosti: chronicky 1, chronicky 2

Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie nebezpečnosti pro životní prostředí:
Oddíl 4.1: Nebezpečný pro vodní prostředí – kategorie dlouhodobé nebezpečnosti: chronicky 3, chronicky 4.