2.3.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí prvky označení podle tabulky 2.3.1.


Tabulka 2.3.1

▼M12

Údaje na štítku pro aerosoly

▼M4

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Výstražné symboly GHS

image

image

Žádný výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H222: Extrémně hořlavý aerosol

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H223: Hořlavý aerosol

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

 

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování