2.7: Směsi obsahující kadmium (slitiny) a určené pro tvrdé nebo měkké pájení

Štítek na obalu zmíněných směsí musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH207 – „Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace poskytnuté výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.“