Článek 20: Signální slova

1.  Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi.
2.  Signální slova pro každou specifickou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I.
3.  Použije-li se na štítku signální slovo „nebezpečí“, neuvádí se tam signální slovo „varování“.