1.2.6: EUH071 – „Způsobuje poleptání dýchacích cest“

Vedle klasifikace pro inhalační toxicitu pro látky a směsi, pro které jsou k dispozici údaje nasvědčující tomu, že mechanismem toxicity je žíravost v souladu s bodem 3.1.2.3.3 a poznámkou 1 v tabulce 3.1.3 přílohy I.
Vedle klasifikace jako žíravé pro kůži u látek a směsí, pro které nejsou k dispozici údaje o testu akutní inhalace a které mohou být vdechnuty.