3.10.1: Definice a obecné úvahy

3.10.1.1 Tato kritéria poskytují prostředek pro klasifikaci látek nebo směsí, které mohou představovat pro člověka nebezpečí toxicity při vdechnutí.
3.10.1.2 „Vdechnutím“ se rozumí vniknutí kapaliny nebo tuhé látky či směsi do průdušnice a dolních cest dýchacích přímo ústní nebo nosní dutinou nebo nepřímo při dávení.
3.10.1.3 Toxicita při vdechnutí zahrnuje vážné akutní účinky, například chemickou pneumonii, různé stupně poškození plic nebo smrt po vdechnutí.
3.10.1.4 Vdechnutí začíná v okamžiku nádechu, v době potřebné pro jedno nadechnutí, jelikož daný materiál se usazuje v místě křížení horních dýchacích cest a zažívacího ústrojí v laryngofaryngeální oblasti.
3.10.1.5 K vdechnutí látky nebo směsi může dojít po požití při dávení. To má důsledky pro označení, zejména tam, kde se kvůli akutní toxicitě může zvažovat doporučení, aby se po požití vyvolalo zvracení. Pokud však látka nebo směs představuje rovněž nebezpečí toxicity při vdechnutí, je nutné doporučení týkající se vyvolání zvracení pozměnit.
3.10.1.6 Zvláštní úvahy
3.10.1.6.1 Přezkum zdravotnické literatury o vdechnutí chemických látek odhalil, že u některých uhlovodíků (ropné destiláty) a některých chlorovaných uhlovodíků bylo prokázáno, že pro člověka představují nebezpečí při vdechnutí.
3.10.1.6.2 Kritéria klasifikace se vztahují na kinematickou viskozitu. Níže je uveden vzorec pro převod dynamické a kinematické viskozity:

image

3.10.1.6.2a I když definice vdechnutí v bodě 3.10.1.2 zahrnuje vstup pevných látek do dýchacího ústrojí, klasifikace kategorie 1 podle písmene b) v tabulce 3.10.1 se vztahuje jen na tekuté látky a směsi.
3.10.1.6.3 Klasifikace produktů v podobě aerosolů/mlhy
Látka nebo směs v podobě aerosolu nebo mlhy (produkt) jsou obvykle uvolňovány z nádob jako nádoby pod tlakem, rozprašovače se spouštěcím mechanismem a rozprašovače s pumpičkou. Klíčem ke klasifikaci těchto produktů je to, zda se hromadí v ústech a poté mohou být vdechnuty. Jsou-li mlha nebo aerosol z nádoby pod tlakem jemné, nemusí se hromadit. Na druhou stranu, pokud nádobka pod tlakem rozprašuje produkt ve formě proudu, může se tento hromadit a poté být vdechnut. Mlha vytvářená rozprašovači se spouštěcím mechanismem a s pumpičkou je obvykle hrubá, a proto se může hromadit a poté může být vdechnuta. Je-li možné pumpičkový mechanismus odstranit a obsah spolknout, je třeba zvážit klasifikaci látky nebo směsi.