2.6.2: Kritéria klasifikace

2.6.2.1 Hořlavá kapalina se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy podle tabulky 2.6.1:


Tabulka 2.6.1

Kritéria pro hořlavé kapaliny

Kategorie

Kritéria

1

Bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu ≤ 35 °C

2

Bod vzplanutí < 23 °C a počáteční bod varu > 35 °C

3

Bod vzplanutí ≥ 23 °C a ≤ 60 °C ()

(1)   Pro účely tohoto nařízení lze plynové oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje s bodem vzplanutí ≥ 55 °C a ≤ 75 °C považovat za látky kategorie 3.

Poznámka:

Aerosoly se neklasifikují jako hořlavé kapaliny; viz oddíl 2.3.