1.1.2: Informace týkající se klasifikace a označení jednotlivých záznamů v tabulce 3

1.1.2.1 Klasifikační kódy
1.1.2.1.1 Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti
Klasifikace pro každý záznam je založena na kritériích stanovených v příloze I v souladu s čl. 13 písm. a) a je uvedena formou kódu označujícího třídu nebezpečnosti a kategorii nebo kategorie/podtřídy/typy v této třídě nebezpečnosti.
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti použité pro jednotlivé kategorie/podtřídy/typy nebezpečnosti zahrnuté v dané třídě jsou uvedeny v tabulce 1.1.


Tabulka 1.1

Třída nebezpečnosti

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti

Výbušnina

Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

▼M4

Hořlavý plyn

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B

Aerosol

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3

▼B

Oxidující plyn

Ox. Gas 1

Plyny pod tlakem

Press. Gas (1)

Hořlavá kapalina

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

▼C1

Hořlavá tuhá látka

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2

▼B

Samovolně reagující látka nebo směs

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Samozápalná kapalina

Pyr. Liq. 1

Samozápalná tuhá látka

Pyr. Sol. 1

Samozahřívající se látka nebo směs

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Oxidující kapalina

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Oxidující tuhá látka

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Organický peroxid

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Org. Perox. G

Látka nebo směs korozivní pro kovy

Met. Corr. 1

Akutní toxicita

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

▼M12

Žíravost/dráždivost pro kůži

Skin Corr. 1

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

▼C1

Vážné poškození očí / podráždění očí

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

▼B

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

►M2  Resp. Sens. 1, 1 A, 1B ◄

►M2  Skin. Sens. 1, 1 A, 1B ◄

Mutagenita v zárodečných buňkách

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Karcinogenita

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Toxicita pro reprodukci

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT RE 1

STOT RE 2

Nebezpečná při vdechnutí

Asp. Tox. 1

Nebezpečný pro vodní prostředí

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Nebezpečná pro ozonovou vrstvu

►M2  Ozone 1 ◄

(*1)   Viz poznámka U v oddíle 1.1.3.

1.1.2.1.2 Kódy standardních vět o nebezpečnosti
Standardní věty o nebezpečnosti přiřazené podle čl. 13 písm. b) jsou uvedeny v souladu s přílohou III. U některých standardních vět o nebezpečnosti jsou k třímístnému kódu připojena písmena za účelem dalšího rozlišení. Jsou použity tyto doplňkové kódy:


H350i

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

H360F

Může poškodit reprodukční schopnost.

H360D

Může poškodit plod v těle matky.

H361f

Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360FD

Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H361fd

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Fd

Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Df

Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

1.1.2.2 Kódy označení
Ve sloupci pro označení jsou uvedeny tyto údaje:
i) kódy výstražných symbolů nebezpečnosti podle přílohy V, a to v souladu s pravidly priority podle článku 26;
ii) kód signálního slova: „Dgr.“ pro „nebezpečí“ nebo „Wng“ pro „varování“ v souladu s pravidlem priority podle čl. 20 odst. 3;
iii) kódy standardních vět o nebezpečnosti podle přílohy III v souladu s klasifikací;
iv) kódy doplňujících standardních vět přiřazené v souladu s čl. 25 odst. 1 a pravidly podle části 1 přílohy II.
1.1.2.3 Specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (ATE)
Pokud se specifické koncentrační limity (SCL) liší pro některou kategorii od obecných koncentračních limitů uvedených v příloze I, jsou uvedeny v samostatném sloupci spolu s příslušnou klasifikací pomocí stejných kódů jako v bodě 1.1.2.1.1. V tomtéž sloupci tabulky 3 jsou rovněž uvedeny harmonizované odhady akutní toxicity (ATE). Výrobce, dovozce nebo následný uživatel musí tyto specifické koncentrační limity a harmonizované odhady akutní toxicity použít na klasifikaci směsi obsahující tuto látku. Při použití odhadu akutní toxicity se použije vzorec pro aditivitu podle bodu 3.1.3.6 přílohy I. Pokud v této příloze specifické koncentrační limity pro určitou kategorii uvedeny nejsou, použijí se pro klasifikaci látek obsahujících nečistoty, přídatné látky či jednotlivých složek nebo pro klasifikaci směsí obecné koncentrační limity uvedené v příloze I. Pokud harmonizované hodnoty ATE pro akutní toxicitu chybí, správná hodnota se stanoví na základě dostupných údajů.
Není-li uvedeno jinak, jsou uvedené koncentrační limity vyjádřeny jako procentní podíl hmotnosti látky na hmotnosti celé směsi.
Pokud byl pro chemické látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí v kategoriích Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 nebo Chronická toxicita pro vodní prostředí 1 harmonizován multiplikační faktor, je tento multiplikační faktor uveden v tabulce 3 ve stejném sloupci jako specifické koncentrační limity. V případě, že multiplikační faktory pro kategorie Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 a Chronická toxicita pro vodní prostředí 1 byly harmonizovány, uvedou se oba faktory na stejném řádku, jako je jejich příslušné rozlišení. Pokud je v tabulce 3 uveden jediný multiplikační faktor a látka je klasifikována v kategorii Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 a Chronická toxicita pro vodní prostředí 1, musí výrobce, dovozce nebo následný uživatel použít tento multiplikační faktor na klasifikaci směsi obsahující tuto látku, pokud jde o akutní a dlouhodobou nebezpečnost pro vodní prostředí za použití sumační metody. Není-li v tabulce 3 uveden žádný multiplikační faktor, stanoví jej výrobce, dovozce nebo následný uživatel na základě dostupných údajů o dané látce. Bližší informace o stanovení a použití multiplikačního faktoru jsou uvedeny v bodě 4.1.3.5.5.5 přílohy I.