1.6: Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie fyzikální nebezpečnosti:

Oddíl 2.1: Výbušniny podtřídy 1.5
Oddíl 2.1: Výbušniny podtřídy 1.6
Oddíl 2.2: Hořlavé plyny, kategorie 2
Oddíl 2.3: Aerosoly, kategorie 3
Oddíl 2.8: Samovolně reagující látky a směsi, typ G
Oddíl 2.15: Organické peroxidy, typ G