3.10.3: Kritéria klasifikace pro směsi

3.10.3.1 Klasifikace, jsou-li k dispozici údaje pro celou směs
Směs se zařadí do kategorie 1 na základě spolehlivých a kvalitních důkazů u člověka.
3.10.3.2 Klasifikace, nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace
3.10.3.2.1 Nebyla-li samotná směs podrobena zkoušce za účelem zjištění její toxicity při vdechnutí, jsou však k dispozici dostatečné důkazy o jednotlivých složkách a obdobných zkoušených směsích, aby bylo možno nebezpečnost směsi přiměřeně charakterizovat, použijí se tyto údaje v souladu s pravidly extrapolace stanovenými v oddíle 1.1.3. Avšak v případě uplatnění pravidla extrapolace při ředění musí koncentrace látky toxické při vdechnutí činit nejméně 10 %.
3.10.3.3 Klasifikace, jsou-li k dispozici údaje pro všechny složky nebo pouze pro některé složky směsi
3.10.3.3.1 Kategorie 1
3.10.3.3.1.1 Směs, která obsahuje celkem 10 % nebo více látky nebo látek zařazených do kategorie 1 a má kinematickou viskozitu 20,5 mm /s ne2bo nižší, měřeno při 40o C, se zařadí do kategorie 1.
3.10.3.3.1.2. V případě směsi, která se odděluje do dvou nebo více odlišných vrstev, z nichž jedna obsahuje 10 % nebo více látky nebo látek zařazených do kategorie 1 a má kinetickou viskozitu 20,5 mm2 /s nebo nižší, měřeno při 40o C, se celá směs zařadí do kategorie 1.