2.7.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 2.7.2.


Tabulka 2.7.2

Údaje na štítku pro hořlavé tuhé látky

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H228: Hořlavá tuhá látka

H228: Hořlavá tuhá látka

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P240

P241

P280

P210

P240

P241

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P370 + P378

P370 + P378

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování