2.2: Znak: žíravost


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS05 image

Oddíl 3.2

Žíravost pro kůži, kategorie 1 a podkategorie 1A, 1B, 1C

Oddíl 3.3

Vážné poškození očí, kategorie 1