5.1.4: Informace o nebezpečnosti

5.1.4.1

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 5.2.Tabulka 5.2

Údaje na štítku pro třídu „nebezpečná pro ozonovou vrstvu“

Výstražný symbol

image

Signální slovo

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H420: Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry

Pokyny pro bezpečné zacházení

P502