2.4: Znak: nebezpečnost pro zdraví


Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS08 image

Oddíl 3.4

►M2  Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1, 1 A, 1B ◄

Oddíl 3.5

Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.6

Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.7

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.9

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.10

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1