1.2.1: Minimální klasifikace

Pro některé třídy nebezpečnosti, včetně akutní toxicity a toxicity pro specifické cílové orgány při opakované expozici, neodpovídá klasifikace podle kritérií ve směrnici 67/548/EHS přesně zařazení do třídy a kategorie nebezpečnosti podle tohoto nařízení. V těchto případech se klasifikace v této příloze považuje za minimální klasifikaci. Tato klasifikace se použije, není-li splněna žádná z těchto podmínek:
výrobce nebo dovozce má přístup k údajům nebo jiným informacím uvedeným v části 1 přílohy I, které v porovnání s minimální klasifikací vedou k zařazení do závažnější kategorie. Pak se musí použít zařazení do závažnější kategorie;
minimální klasifikaci lze dále zpřesnit na základě převodní tabulky v příloze VII, je-li výrobci nebo dovozci znám fyzikální stav látky použité při zkoušce akutní inhalační toxicity. Klasifikace získaná z přílohy VII poté nahradí minimální klasifikaci uvedenou v této příloze, jestliže se tato liší.
Minimální klasifikace pro kategorii je v tabulce 3 ve sloupci „Klasifikace“ označena hvězdičkou (*).
Odkaz hvězdičkou (*) lze nalézt rovněž ve sloupci „Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE“ jako upozornění na to, že u dotyčného záznamu existovaly specifické koncentrační limity pro akutní toxicitu podle směrnice 67/548/EHS. Tyto koncentrační limity nelze „převádět“ na koncentrační limity podle tohoto nařízení, zejména pokud je stanovena minimální klasifikace. Je-li však uvedena hvězdička (*), může být klasifikace akutní toxicity u tohoto záznamu hodna zvláštního zřetele.