2.6.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 2.6.2.


Tabulka 2.6.2

Údaje na štítku pro hořlavé kapaliny

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Výstražné symboly GHS

image

image

image

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry

H226: Hořlavá kapalina a páry

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P403 + P235

P403 + P235

P403 + P235

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501

P501