2.16.2: Kritéria klasifikace

2.16.2.1 Látka nebo směs korozivní pro kovy se zařadí do jediné kategorie této třídy pomocí zkoušky v části III pododdíle 37.4 ►M4  UN RTDG ◄ , Příručka pro zkoušky a kritéria podle tabulky 2.16.1:


Tabulka 2.16.1

Kritéria pro látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie

Kritéria

1

Rychlost koroze buď na ocelovém, nebo hliníkovém povrchu překračující 6,25 mm ročně při zkušební teplotě 55 °C při zkouškách na obou materiálech.

Poznámka:

Pokud první zkouška provedená buď na oceli, nebo hliníku ukáže, že zkoušená látka nebo směs je korozivní, nemusí být následná zkouška na druhém kovu provedena.