2.2.3: Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí prvky označení podle tabulky 2.2.3.


Tabulka 2.2.3

Prvky označení pro hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů)

Klasifikace

Hořlavý plyn

Chemicky nestálý plyn

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie A

Kategorie B

Výstražný symbol GHS

image

Žádný výstražný symbol

Žádný doplňující výstražný symbol

Žádný doplňující výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Žádné doplňující signální slovo

Žádné doplňující signální slovo

Standardní věta o nebezpečnosti

H220: Extrémně hořlavý plyn

H221: Hořlavý plyn

Dodatečná standardní věta o nebezpečnosti H230: Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu

Dodatečná standardní věta o nebezpečnosti H231: Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P210

P202

P202

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P377

P381

P377

P381

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P403

P403

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

 

 

 

 

Postup klasifikace se řídí následující logikou rozhodování (viz obrázky 2.2.1 až 2.2.2).

Obrázek 2.2.1

Hořlavé plyny

image

Obrázek 2.2.2

Chemicky nestálé plyny

image